SUB Illust

Koronavirus - aktuální situace v Itálii

Země: Itálie Štítky: Autobusová doprava Nákladní doprava

Informace pro nákladní a autobusové dopravce v souvislosti s karanténou některých italských regionů. Formulář pro řidiče nákladní dopravy.

Autobusová doprava

Podle čerstvé informace od paní konzulky Karfíkové jsou v oblastech s vyhlášenou karanténou povoleny autobusové přepravy pro odvoz turistů z Itálie.

Znění zprávy:

Turistické autobusy, které přijedou pro turisty, aby je odvezly do země původu, mohou projet zónami mimoř. vládního opatření.
Radí se vyhnout se příjezdům nových turistických autobusů do Itálie. Tam, kde to je možné, při odjezdu z Itálie se doporučuje nenechat cestující vystupovat na přestávky v teritoriích označených v mimoř. opatření.

Nákladní doprava

Aktuálně 10. 3. 2020

Od dnešního dne platí mimořádná opatření pro celé území Itálie.

Občané se mají vyhnout přesunům, pokud nejsou zdůvodněny okolnostmi, prokázanými pracovními důvody, nezbytnými případy, zdravotní nutností. Při přesunech a cestách bude nutno vyplnit čestné prohlášení - musí být pravdivé, jinak hrozí trestní stíhání (překlad prohlášení).

Urgentní opatření pro omezení nákazy:
1. Za účelem zabránění a omezení šíření viru COVID-19 se opatření článku 1 Dekretu vlády ze dne 8. března 2020 rozšiřují na celé národní území (Itálie)
2. Na celém území Itálie je zakázána jakákoli forma shluku osob na veřejných místech nebo místech veřejně přístupných
3. Jsou pozastaveny události a sportovní soutěže každého stupně a druhu, veřejné a soukromé. Sportovní zařízení lze používat za zavřenými dveřmi, pouze pro trénink atletů, profesionálních a neprofesionálních, uznaných v rámci národního zájmu italským Národním olympijským výborem CONI a odpovídajícími federacemi v rámci účasti na olympijských hrách nebo na národních a mezinárodních soutěžích; soutěže a sportovní události zůstávají povoleny výlučně, pokud organizované mezinárodními sportovními organizacemi uvnitř sportovních center za zavřenými dveřmi, nebo venku bez účasti veřejnosti; ve všech těchto případech, asociace a sportovní společnosti musí, prostřednictvím vlastního lékařského personálu, vykonávat kontroly za účelem omezení rizika šíření viru COVID-19 mezi atlety, techniky, vedoucími a veškerého zúčastněného doprovodu; sport a pohybové aktivity vykonávané venku jsou povoleny pouze za podmínky možnosti dodržení jednometrové vzdálenosti mezi osobami;

Současný dekret vstupuje v platnost od 10. března 2020 s působností do 3. dubna 2020.

Řím, 9. března 2020

Stav k 9. 3. 2020

Podle dostupných informací musejí řidiči při vjezdu do oblasti s karanténou vyplnit formulář (ke stažení zde) - (překlad formuláře), ve kterém uvádějí své osobní údaje, popis cesty (z - do) a rovněž potvrzují, že jsou si vědomi, že oblast, do které vjíždějí je zdrojem nákazy. Potvrzují, že účel cesty je pracovní. Řidič by u sebe měl mít dokumenty, prokazující nutnost vjezdu: formulář A1, kopie pracovní smlouvy, nákladní list CMR pro prokázání místa nakládky a vykládky.

Stav k 8. 3. 2020

Situace v Itálii se rychle vyvíjí. Premiér Giuseppe Conte dnes ráno vydal dekret, který rozšířil karanténu v oblastech postižených koronavirovou infekcí a výrazně omezil život v těchto oblastech a také hromadné akce v celé Itálii. Zároveň dekret připouští pokračování ekonomické aktivity v karanténní  oblasti za dodržení jistých podmínek, např. minimální vzdálenosti pracovníků v provozovnách. Z toho lze odvodit, že by neměla být zcela omezena nákladní doprava.

Když byla zastavena některá nákladní vozidla na přechodu v Gorici, aby je po delší době propustili k další cestě do Itálie, požádali jsme ministerstvo dopravy o prověření, jak se dotýká dekret premiéra Conteho o karanténě silniční dopravy. Máme k dispozici vyjádření ministerstva zahraničních věcí Itálie, které poskytla paní konzulka Karfíková z Říma.

 1. Nákladní doprava je považována za ekonomicky zdůvodněnou aktivitu a řidiči při přepravě zboží jsou oprávnění vjíždět, vyjíždět a pohybovat se ve vyznačených karanténních oblastech za účelem přepravy, nakládky a vykládky zboží.
 2. Situace v autobusové dopravě bude upřesněna. Čeká se na kulatý stůl, který proběhne v Itálii v pondělí a stanoví upřesnění vydaného dekretu.

 

Nemůžeme vyloučit, že někde dojde k jinému výkladu kontrolních orgánů, ale vyjádření z ministerstva zahraničí se shoduje i s informacemi od italské Civilní obrany a také od našeho partnerského sdružení v Itálii.

Níže je uveden text z webu ministerstva zahraničních věcí k vydanému dekretu.

 

Italská vláda přijala dne 8.3.2020 výrazná karanténní opatření. Zcela uzavřen je celý region Lombardie a dále 14 provincií v regionech Emilia Romagna, Benátsko a Piemont. 

 

Premiér Conte 8. března 2020 podepsal další dekret, který definuje nova mimořádná opatření pro Lombardii a 14 provincií a aktualizuje opatření pro celé území Itálie. Dekret má platnost od 8. března do 3. dubna 2020 (s výjimkami uvedenými u některých konkrétních opatření). 

Mimořádná opatření pro Lombardii a provincie Modena, Parma, Piacenza, Reggio dEmilia, Rimini, Pesaro a Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cuiso-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Benátky.

Dekret zavádí povolení vstupu do a ze zón pouze v nejnutnějších případech - v uvedených zónách se mají fyzické osoby vyvarovat všem přesunům při vstupu a výstupu do zón, stejně jako na území těchto teritorií, ledaže by se jednalo o doložené přesuny z pracovních důvodů či v nezbytných zdravotních důvodech. Jsou povoleny návraty do vlastního bydliště.

Pokud se u osob objeví horečka (nad 37.5 stupňů) a kašel, důrazně se doporučuje zůstat doma, omezit sociální kontakty a kontaktovat lékaře. Zakazuje se zcela přesun mimo vlastní obydlí osob v karanténě či u nichž byl prokázán pozitivní test. 

Budou uzavřena lyžařská střediska.

Dále jsou pozastaveny všechny organizované události včetně kulturních, sportovních, náboženských či  výstavních (např. kina, divadla, hospody, herní sály, diskotéky apod.) Dochází k pozastavení událostí a sportovních soutěží, výjimky jsou stanoveny pro profesionální sportovce.

Zavřena budou muzea a kulturní centra. Podobně bude pozastavena činnost posiloven, bazénů, termálních center. Omezení je stanoveno pro střední a velké obchody včetně obchodních center, která budou otevřena jen od pondělí do pátku (s výjimkou lékáren a prodejen potravin).

Bary a restaurace mohou zůstat otevřené od 6 do 18 hod, pokud dojde k dodržení vzdálenosti jednoho metru. Stejná vzdálenost se musí dodržovat během obchodních aktivit (obchody, trhy) včetně míst, kde dochází ke sdružování osob. Pozastaveny budou dovolené u zdravotního a technického personálu. Pozastaveny budou i civilní a náboženské obřady včetně pohřbů.

Vládní dekret část druhá - opatření platná v celé Itálii

 • pozastaveny manifestace, setkání, veškerá představení včetně kinematografických a divadelních, veřejných či soukromých, odloženy kongresy
 • pozastavena činnost hospůdek, tanečních škol, heren, sázkových kanceláří, diskoték a přidružených lokálů pod hrozbou sankce přerušení činnosti v případě porušení opatření
 • odloženo otevření muzeí a dalších institutů a kulturních míst
 • restaurace a bary mají povinnost, na náklady majitele, respektovat minimální jednometrovou vzdálenost mezi osobami, pod hrozbou sankce přerušení činnosti v případě porušení opatření
 • je silně doporučeno, dalším výdělečným podnikům, vně či uvnitř, aby byla dodržena minimální jednometrová vzdálenost mezi osobami
 • přerušeny jsou veškeré sportovní události a soutěže ve všech místech, veřejné i soukromé, zůstávají povoleny tréninky i soutěže za zavřenými dveřmi ve sportovních centrech nebo venku bez účastí veřejnosti, asociace musí provádět kontrolu proti šíření viru. Základní sport v posilovnách, sportovních centrech, bazénech je povolen, pokud bude dodržena vzdálenost 1 metru mezi osobami
 • do 15. března se přerušuje výuka ve školních zařízeních všech stupňů (výjimky zdravotní profese atp.)
 • přerušeny vzdělávací a výměnné cesty, cesty s průvodcem a exkurze plánované školními institucemi
 • po pěti dnech nemoci a absence ze škol je pro readmisi nutné potvrzení lékaře
 • univerzity mohou pokračovat ve vzdělávání na dálku
 • doprovod pacientů na pohotovost má zakázáno setrvat v čekárnách
 • starým lidem a lidem s více nemocemi se výslovně doporučuje neopouštět domov vyjma zajištění nejnutnějších potřeb a každopádně se vyhnout shlukům lidí, dodržet vzdálenost 1 metru

Výše uvedené regiony, která se nacházejí v karanténě, není možné navštěvovat. V případě porušení pravidel hrozí vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky.

Nařízení by se nemělo vztahovat na řidiče kamionové a autobusové dopravy.

Ministerstvo zdravotnictví Itálie zřídilo informační linku na čísle (+39) 1500, další informace je možné nalézt na webových stránkách www.salute.gov.it (pouze v italském jazyce). 

Rizikové regiony zřídily nouzovou linku, kam se lze v otázkách spojených s koronavirem obracet - Lombardie 800 894 545, Veneto 800 462 340 (linky jsou dostupné pouze z území Itálie).

V případě zdravotních obtíží lze volat na  jednotnou linka pohotovosti 112 po celé Itálii.

Byly posíleny pravomoci policie a bezpečnostních složek při realizaci opatření v rizikových zónách. Za nerespektování pokynů těchto složek mohou hrozit citelné postihy. 

Rovněž byla stanovena povinnost informovat místní zdravotnické zařízení, pokud osoba  pobývala v oblastech  pocházející z rizikových oblastí v posledních 14 dnech, rovněž takovou osobu   lze umístit do preventivní karantény.

Obecně je třeba striktně dodržovat základní hygienická pravidla jako časté a důkladné mytí rukou, nedotýkat se rukou nosu, tváří ani očí, vyhýbat se větší koncentraci osob, sledovat opatření a respektovat pokyny místních úřadů. V případě zdravotních potíží a podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím je nutno volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 112, nedoporučuje se navštěvovat nemocnice a zdravotní zařízení. 

V případě nouze volejte pohotovostní linku Generálního konzulátu ČR v Miláně +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví ČR v Římě +39 335 310 450.

 

Autor: Vojtěch Hromíř, generální tajemník ČESMAD BOHEMIA
Aktualizováno: 10. 03. 2020

Komentáře

Buďte první kdo vloží komentář k tomuto článku

Vložit komentář
Položky označené hvězdičkou * jsou povinné

Související informace:

Březen 2020

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Události v březnu 2020

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2020 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se