SUB Illust

Změny v daňové problematice přepravy osob po území SRN v roce 2021

Země: Německo Štítky: Autobusová doprava Legislativa

Spolkové ministerstvo dopravy Německa ve druhé polovině roku 2020 postupně vydalo a zveřejnilo zákonná opatření a závazné pokyny, které se vztahují k novým daňovým pravidlům, například ke snížení výše daně z obratu na přechodné období, k časově výhodnějšímu termínu pro odeslání ročních daňových přiznání a současně zpřísnění postihů při jejich nedodržení.

Spolkové ministerstvo financí SRN zveřejnilo na svých webových stránkách rovněž nové znění Instrukcí k provádění komerčních přeprav osob po německém území vozidly, která nejsou registrována v  Německu. Pro české autobusové dopravce je nejdůležitější skutečnost, že roční přiznání daně z obratu je možno za uplynulý rok podat až do 31.7. následujícího roku. Automaticky se tím posunuje i povinný termín odeslání dlužné částky daně za uplynulý rok, neboť platí, že vypočtenou výši daně z obratu uvedenou v ročním daňovém přiznání je nutno zaplatit na účet příslušného finančního úřadu v SRN nejpozději do 30 dnů po elektronickém odeslání tohoto formuláře pro daný rok.

Termíny pro podání předběžných měsíčních či čtvrtletních daňových hlášení zůstávají beze změny, stejně jako povinnost zaplatit vyčíslenou dlužnou daň z obratu, podání i platba daně musí proběhnout vždy do 10 dnů po skončení určeného předběžného období.  Existuje však nově i možnost, že si podnikatel může na základě žádosti prodloužit o jeden měsíc lhůtu pro podání předběžných hlášení k dani z obratu a tím i pro odvedení záloh na daň. Žádost o trvalé prodloužení lhůty je třeba podat zásadně elektronicky a je při měsíčním podání předběžného hlášení spojena s roční zvláštní zálohovou platbou. Prodloužení lhůty může být uplatněno  pouze tehdy, jestliže finanční úřad žádost nezamítl. Prodloužení lhůty platí tak dlouho, dokud ji podnikatel nepřestane uplatňovat anebo dokud finanční úřad prodloužení lhůty nezruší.

Současně však byly zpřísněny sankce za porušení daňových povinností. Pokud nebude v termínu zasláno předběžné hlášení k dani z obratu nebo roční přiznání k dani z obratu, stanoví finanční úřad  výši základu daně a daň z obratu odhadem. Jestliže podnikatel správně nevypočítal zálohu na daň z obratu nebo roční daň z obratu, stanoví ji v odpovídající výši finanční úřad. Při opožděném podání nebo nepodání předběžných daňových hlášení může být finančním úřadem stanovena přirážka z prodlení. V řízení o předběžném hlášení se vyměřuje přirážka z prodlení dle doby a četnosti překročení lhůty, stejně tak jako dle výše daně. Rovněž  při opožděném podání či nepodání ročního daňového přiznání může finanční úřad stanovit přirážku z prodlení. Pozor na skutečnost, že musí být odesláno roční daňové přiznání i v případě, že je nulové.

Oproti tomu se musí bez jakékoliv výjimky stanovit poplatek z prodlení z moci úřední v případě, že daňové přiznání není podáno ve lhůtě 14 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Poplatek z prodlení je 0,25% z daně (snížené o zálohové platby a odečitatelné částky daně) za každý započatý měsíc zpoždění, nejméně však 25 EUR za každý započatý měsíc zpoždění. Poplatek z prodlení smí být nejvýše 25 000 EUR.
Při opožděné platbě bude za každý započatý měsíc počítána přirážka z prodlení ve výši 1 %.  Dluh způsobený vinou dopravce může být potrestán peněžitou pokutou jako daňový únik nebo krácení daně z nedbalosti. Pokud dopravce neplní daňově-právní povinnosti vyplývající z jeho podnikání, může být zkoumáno, zda nemají být zrušena příslušná povolení k podnikání.  

Spolkové ministerstvo financí Německa také oznámilo na svých webových stránkách, že v rámci Druhého zákona o provádění pomocných daňových patření k překonání koronavirové krize ze dne 29. června 2020 je Zákon o dani z obratu novelizován s účinností k 1.7.2020.  Po tomto datu platí pro časové období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 jedna všeobecná daňová sazba ve výši 16% a snížená daňová sazba ve výši 5%.

Pro přepravy osob prováděné českými dopravci do či přes německé území tedy platí, že od 1.7.2020 do 31.12.2020 byla přechodně snížena všeobecná daňová sazba z 19% na 16% a daňová sazba pro schválenou linkovou dopravu do 50 km se snížila z výše 7% na 5%. Upravené daňové sazby jsou platné pro obraty, kterých bylo dosaženo v tomto časovém období. Snížení se rovněž vztahuje na obraty, za které byla přijata záloha před datem 1.7.2020.

Navíc německá spolková finanční správa Elster oznámila, že veškerá daňová podání týkající se roku 2020 a let následujících musí být elektronicky vyplňována a odesílána pouze z osobních uživatelských účtů Elster jednotlivých podnikatelů.
Veřejný daňový portál, na kterém pracovníci Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro přepravy osob uskutečněné do 31.12.2019 dříve administrativně pomáhali autobusovým dopravcům elektronicky vyplnit  a následně odeslat předběžné hlášení či roční přiznání, již formuláře za rok 2020 nenabízí a ani pro letošní rok či následující období už nabízet nebude. Informace na tomto veřejném portálu rovněž odkazují podnikatele na nutnost použití jejich osobních uživatelských účtů Elster, do kterých jsou oprávněni vstupovat pouze buď samotní podnikatelé či jejich daňoví poradci.   

Osobní uživatelský účet podnikatele s názvem MeinElster si každý autobusový dopravce vytvoří či otevře na webové adrese www.elster.de, Tato webová stránka je vyhotovena pouze v němčině, ale pokud dopravce použije webový prohlížeč s nabídkou překladu do češtiny, může se pak v jednotlivých kapitolách všeobecných informací Elster bezproblémově orientovat. Na titulní straně tohoto webu německé finanční správy se pak rozhodne, zda se chce zaregistrovat, tj. vytvořit si uživatelský účet  anebo se chce přímo přihlásit, neboť uživatelský účet už založen má. Zda-li je tento účet aktivní, může dopravce vyzkoušet vložením elektronického podpisového certifikátu a zadáním hesla (PIN), které si sám podnikatel při elektronickém obstarávání německého podpisového certifikátu zadává.

V případě potřeby vytvoření nového uživatelského účtu, je nejprve potřeba mít k dispozici německý elektronický podpisový certifikát, s jehož získání jsou autobusovým dopravcům na regionálních pracovištích Sdružení ČESMAD BOHEMIA nabízeny ke koupi  překladové materiály, které obsahují návod buď na získání elektronického podpisového materiálu anebo návod na prodloužení stávajícího podpisového certifikátu, jehož tříletá platnost blíží ke konci.

Německý elektronický podpisový certifikát je základním předpokladem ke vstupu do osobního uživatelského účtu, ale mimo jiné i k vyplnění a odeslání předběžného hlášení či ročního daňového přiznání, které musí dopravce za rok 2020 nově vyplnit a elektronicky odeslat sám.

Jestliže se autobusový dopravce v problematice vyplňování a odesílání daňových podání do SRN nevyzná a ani by se sám v ní orientovat nechtěl, může mu Sdružení ČESMAD BOHEMIA doporučit služby odborné daňové firmy. Bližší informace  jsou dostupné na každém regionálním pracovišti.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA bude i nadále nabízet autobusovým dopravcům služby související se zdaněním přepravy osob v SRN (registrace v SRN, získání osvědčení na autobusy) překladové materiály-návody (vyřízení podpisového certifikátu, prodloužení platnosti podpisového certifikátu), formuláře, překlady do češtiny či naopak do němčiny, různé návody, výpočty a informační materiály. Vždy se bude jednat o  služby či překlady s minimálně 30% cenovým zvýhodněním pro členy našeho Sdružení.

 

Autor: Jaroslava Černá, problematika zdaňování dopravy osob v Německu
Aktualizováno: 22. 02. 2021

Související informace:

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2021 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se