SUB Illust

Povolovací řízení MKD

Povolení pro mezinárodní nákladní dopravu v Srbsku

Legislativa: Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě platná od 12. 7. 1963 - č. 72/1963 Sb. a Dodatek platný od 14. 10. 1980 o změnách a doplňcích - č. 1/1981 Sb.)

Druhy povolení („ДОЗВОЛА"):
1801 - Srbsko singl
1808 - Srbsko univerzální

singl: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu (jednorázové povolení na 1 jízdu tam a zpět)

univerzální: platí pro bilaterální nebo tranzitní přepravu a pro třetizemní přepravu

Od 1.7.2018 jsou ve zkušebním režimu liberalizovanány tranzitní přepravy pro české i srbské dopravce. Bylo tak rozhodnuto na jednání Smíšené komise 28. 3. 2018 a domluva stále platí. (potvrzeno 5.6.2020)

Všechny výše uvedené druhy povolení nepodléhají placení silniční daně.

Srbská povolení jsou platná do 31.1. následujícího roku (vyznačeno na povolení).

Veškerá přeprava zboží mezi oběma státy nebo průvoz zboží jejich územím podléhají povolení, s výjimkou případů vyjmenovaných níže. Provozovatelé mezinárodní nákladní silniční dopravy potřebují pro přepravy mezi státem, ve kterém je použité vozidlo registrováno a druhým státem (přeprava mezi oběma státy), jakož i pro tranzitní dopravu druhým státem, povolení tohoto státu nebo povolení CEMT. Přeprava zboží mezi územím druhého státu a třetí země se může vykonávat jen na zvláštní (třetizemní) povolení příslušného orgánu druhé smluvní strany nebo povolení CEMT. Dopravci sídlící na území jedné smluvní strany nemohou provádět přepravu zboží mezi dvěma místy na území druhé smluvní strany (zákaz kabotáže).

 

Povolení se nevyžaduje pro:
a) přepravy stěhovaných svršků prováděné k tomu zvláště vybavenými dopravními prostředky,
b) přepravy předmětů určených pro veletrhy, výstavy a předvádění,
c) přepravy závodních koní, závodních automobilů a sportovních potřeb určených pro sportovní podniky,
d) přepravy divadelních dekorací a rekvizit,
e) přepravy hudebních nástrojů a zařízení, určených pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení,
f) příležitostné přepravy zboží na letiště a z letiště v případě odklonění leteckých služeb,
g) přepravy včel a rybího plůdku,
h) přepravy zesnulých prováděné k tomu zvláště vybavenými dopravními prostředky,
i) vstup a jízda vozidel určených k poskytování technické pomoci, jakož i přeprava vozidel nezpůsobilých k jízdě,
j) přepravy léků a lékařských potřeb k poskytnutí pomoci v případě přírodních katastrof,
k) vozidla, jejichž užitečná hmotnost, včetně přívěsu, nepřesahuje 3 500 kg, nebo celková hmotnost, včetně přívěsu, nepřesahuje 6 000 kg (výjimka pod bodem k) byla domluvena na jednání Smíšené komise ve dnech 9. a 10. dubna 2002)
Přepravy uvedené pod písmeny a) až e) však nepodléhají povolení jen tehdy, budou-li zvířata nebo předměty znovu vyvezeny.

 

Dle platných srbských předpisů je možno kombinovat různé SPZ na soupravách vozidel. Povolení je vyžadováno pouze pro tahač. (Zdroj: jednání SK listopad 2012)

Při použití povolení CEMT lze SPZ na soupravě kombinovat (motorové vozidlo česká SPZ, přípojné vozidlo jakákoliv SPZ z členského státu CEMT).

 

Podmínky realizace dopravy na základě bilaterálně tranzitního povolení:

  • Tranzitní doprava přes území druhé smluvní strany a při cestě zpátky je možná na nakládka zboží na území druhé smluvní strany s cílem dopravy do státu registrace vozidla (bilaterální doprava); nebo
  • Vstup na území druhé smluvní strany s cílem dodání zboží přepravovaného ze státu registrace vozidla (bilaterální doprava) a odjezd prázdného vozidla do třetího státu, a na cestě zpět je možno tranzitovat přes území druhé smluvní strany.


Poslední aktualizace: 5. 6. 2020

© 2023 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se