SUB Illust

Doklady řidiče, vozidla a nákladu

Štítky: Autobusová doprava Nákladní doprava Legislativa

Informace o dokladech, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění vnistrostátní a mezinárodní silniční dopravy

UPOZORŇUJEME, ŽE NÍŽE UVEDENÝ VÝČET DOKLADŮ JE ORIENTAČNÍ A VÍCE INFORMACÍ K UVEDENÉ PROBLEMATICE POSKYTUJEME V RÁMCI ŠKOLENÍ: 
https://skoleni.prodopravce.cz/skridicu-doklady-ridice-vozidla-a-nakladu

Řidičský průkaz

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku:

 • 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B a B+E, C1 a C1+E
 • 21 let, jedná-li se o skupiny C a C+E, D1 a D1+E (18 let v případě vstupního školení 280 hodin)
 • 24 let, jedná-li se o skupina A, D a D+E (21 let v případě vstupního školení 280 hodin)

Průkaz profesní způsobilosti

Pokud nebyla zaznamenána do řidičského průkazu, je řidič povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti pro příslušnou skupinu vozidel ((pro skupiny C, D, apod.), nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie. Výjimky stanovuje zvláštní právní předpis (§ 46 odst. 3 zákona č.247/2000 Sb.). Související legislativa - Směrnice EU 2003/59. Obnovení  po 5 letech.

Doklad o zdravotní způsobilosti

Tento doklad u sebe při řízení musí mít pouze řidiči starší 65 let. Při kontrole stačí prokázat se dokladem v českém jazyce. Prohlídky jsou povinné v 65 letech, v 68 letech a poté každé 2 roky.
Řidiči skupin C, D, apod., nemusí mít doklad u sebe, tento je uložen u dopravce.

Víza

Seznam států na jejichž území mohou občané ČR pobývat bez víz (vyjma států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska): Ministerstvo zahraničních věcí

Jednorázová, vícevstupní a tranzitní víza pro řidiče mezinárodní silniční dopravy v běžném i expresním režimu zajištuje Sdružení Česmad
 

Pro členy Sdružení platí zvýhodněné ceny

Osvědčení o registraci silničního motorového a přípojného vozidla

Osvědčení o registraci motorového nebo přípojného vozidla (ORV, slangově „malý technický průkaz) podle českého zákona se uznávají ve všech členských státech EU i státech mimo EU.

Doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu

Tzv. zelená karta

Záznam o době řízení a bezpečnostních přestávkách

 • paměťová karta řidiče (pro digitální tachograf)
 • potvrzení vystavená členským státem, týkající se uložených sankcí nebo zahájení správního řízení, a to po dobu, kdy toto porušení může vést k dalším sankcím. Potvrzení musí předložit.

Přepravní doklad

 • Nákladní list, podle nařízení EHS č. 11/ 60, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž jedna doprovází zboží, druhou uchovává dopravce po dobu dvou let od data přepravy. Za řádné vystavení přepravního dokladu odpovídá dopravce - při přepravě veškerého zboží z/do členského států, mezi členskými státy a třetími nebo přidruženými zeměmi.
 • CMR nákladní list, podle úmluvy CMR, je dokladem o uzavření přepravní smlouvy při přepravě zásilek za úplatu silničním vozidlem, jestliže místo převzetí zásilky a jejího dodání leží ve dvou různých státech, z nichž alespoň jeden je smluvním státem Úmluvy CMR, ale výborně slouží i jako doklad k nákladu. Je vystaven minimálně ve třech původních vyhotoveních. . Existuje i forma e-CMR.
 • Podobná úprava přepravní smlouvy včetně náležitostí nákladního listu  je i pro vnitrostátní dopravu v ČR v zákoně č. 111/1994 Sb. v §9a

Doklad o oprávnění k podnikání

Musí být v každém vozidle používaném k podnikání.

Podnikatel v silniční dopravě je povinen zajistit, aby  v každém vozidle používaném k podnikání byly při jeho provozu

 1. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopie, jde-li o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu, nebo
 2. doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopie, smlouva o mezinárodní zvláštní linkové dopravě, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, a další doklady vztahující se k prováděné přepravě vydané podle  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě , přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, v ostatních případech,
 • Eurolicence - pro vykonávání mezinárodní dopravy zboží nebo osob pro cizí potřebu v rámci EU, Norska, Švýcarska,  Lichtenštejnska a Islandu, vozidly nebo soupravami s hmotností nad 3,5t.

O výjimkách přeprav, které nepodléhají Eurolicenci informujeme v trvalém odkazu: Eurolicence

Zahraniční vstupní povolení

Povolení CEMT jsou platná mezi členskými státy Úmluvy CEMT. Trvalá povolení mají platnost jednoho kalendářního roku, krátkodobá po dobu 30 dní.

 • jednorázová - platí pro jízdu tam a zpět. Vydávají se pro bilaterální přepravy, tranzitní přepravy a třetizemní přepravy
 • kyvadlo - platí pro autobusovou dopravu na více jízd

Více informací uvádíme v trvalých odkazech:
Povolení pro mezinárodní nákladní dopravu
Povolení pro mezinárodní autobusovou dopravu

Povolení pro nákladní i autobusovou dopravu jsou k dispozici na regionálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA

Osvědčení řidiče

Pouze pro řidiče, který není občanem ČR.

Nájemní smlouva a doklad o zaměstnání řidiče u dopravce

Pouze pokud je vozidlo pronajaté, řídit vozidlo musí nájemce nebo jeho zaměstnanci.

Potvrzení o právních předpisech sociálního zabezpečení

Prokazuje se formulářem A1. Vyslanou osobou může být zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná.

V případě, že se nejedná o HPP - formulář A1 není vydáván zaměstnancům na DPP, pouze na DPČ. 

Vydává jej ČSSZ

Informace o postupu při uplatnění žádosti o potvrzení 

Minimální mzda je uplatňována ve vybraných zemích

Potvrzení o oprávnění řídit vozidlo

Pokud řidič nákladního vozidla či autobusu není uveden v dokladech k vozidlu  jako majitel nebo provozovatel vozidla, musí jej mít při jízdě do zahraničí.

Přepravovaný náklad není zboží celního statutu Společenství:

K takovým přepravám musí být vystavena celní dokumentace:

 • karnet TIR - jedná se o mezinárodní celní doklad, na jehož podkladě lze provádět přepravy v rámci smluvních států Úmluvy TIR 1975.
  Veškeré informace jsou pro členy dostupné v odkazu: Karnet TIR
 • karnet CPD - tento doklad umožňuje dočasný vývoz a dovoz dopravních prostředků.
  Více informací uvádíme v odkazu: Karnet CPD
 • karnet ATA - pro dočasný vývoz
 • doklad T1, T2 atd.

K nákladu který je zboží celního statusu je doporučeno mít doklad, který to potvrdí - například údaj v objednávce.

Přeprava nebezpečných věcí, ADR

Povinnou dokumentaci stanovuje příslušná legislativa

Přepravy odpadů

Doklady stanovuje nařízení 1013/2006 EU a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Přepravy potravin

Povinnou dokumentaci stanovuje příslušná legislativa

Kabotáž

Kabotážní operace stanovuje nařízení 1072/2009.Tyto operace mají být doloženy důkazy o dovozu v rámci mezinárodní přepravy a o každé návazné kabotáži, kterou uskutečnil.

Kabotáže v Německu se řídí navíc i místní legislativou, podle které je povinné pojištění kabotážních operací.

O problematice kabotážních přeprav uvádíme více informací pro členy Sdružení v odkazu: Kabotáž

Formulář záznamu o dopravní nehodě

Doporučuje se mít ve vozidle tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě,

Doklad o rozměrech

Provozovatelé vozidel musí dle zákona č. 361/2000 Sb. vozit doklad o rozměrech viz §43a/3. Řidič motorového vozidla kategorie M2, M3, N2, N3 nebo jízdní soupravy tvořené tímto vozidlem a přípojným vozidlem kategorie O2 musí mít při řízení u sebe technický průkaz nebo jiný úřední doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o rozměrech vozidla, nejsou-li tyto údaje uvedeny na štítku připevněném na vozidle.

Protokol STK

Od 20.5. 2018 je účinná směrnice EU 2014/47 o silničních technických kontrolách. Pro řidiče zavádí povinnost vozit při jízdách mimo stát registrace ve vozidle protokol z poslední silniční technické kontroly a také protokol z poslední pravidelné technické kontroly.


Doklady řidiče a vozidla ve vnitrostátní linkové autobusové dopravě:

K výše zmíněným dokladům sem dále spadají:

 • Oprávnění k podnikání
 • Licence k provozování linkové dopravy

Dopravce ve veřejné linkové dopravě je povinen

 • vydat a uveřejnit schválený jízdní řád, jeho změny, smluvní přepravní podmínky a tarif,
 • provozovat dopravu podle podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence nebo povolení, schváleného jízdního řádu, smluvních přepravních podmínek a tarifu,
 • označit vozidlo příslušné linky názvem cílové zastávky spoje; označení linky, které je stanoveno v rozhodnutí o udělení licence, musí být čitelné i za tmy alespoň na čele vozidla, dále zajistit označení řidiče a průvodčího obchodním jménem dopravce nebo služebním stejnokrojem dopravce, dále označit bezbariérové vozidlo mezinárodním symbolem přístupnosti,
 • zveřejnit v zastávce jízdní řád a název zastávky, v městské autobusové dopravě dále číslo linky, a po celou dobu provozování dopravy zajistit v zastávce zveřejnění jízdního řádu ve znění jeho schválených změn; u zastávky určené pouze pro výstup cestujících není vyvěšení jízdního řádu a čísla linky povinné,

 

Doklady řidiče a vozidla v nepravidelné autobusové dopravě

K výše zmíněným dokladům sem dále spadají:

 • Objednávka přepravní služby: zaznamenává se do evidenční knihy objednávek a kopie záznamu musí být ve vozidle.
 • Licence pro mezinárodní autobusovou přepravu cestujících prováděnou pro cizí potřebu (Eurolicence): opis Eurolicence musí být v každém autobusu
 • Osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autobusy mezi členskými státy: vystavuje se zvlášť pro každou registrační značku autobusu
 • Jízdní list EU: vyplněn dvojmo čitelně a nesmazatelně před začátkem každé jízdy. Kopii uschová dopravce, originál musí být ve vozidle
 • Jízdní list Interbus: pro příležitostnou dopravu mimo EU, vyplněn dvojmo čitelně a nesmazatelně před začátkem každé jízdy. Kopii uschová dopravce, originál musí být ve vozidle
 • Povolení: při nepravidelné dopravě osob do nečlenských zemí EU
 • Doklad o daňové registraci: V některých státech je pro mezinárodní přepravu osob povinná registrace k dani
  Podrobné informace k jednotlivým zemím: Zdanění přepravy osob

V souvislosti se Zdaněním přepravy osob nabízí Sdružení Česmad:

Zprostředkovatelské a překladatelské služby

Kompletní informace pro členy Sdružení: Přiležitostná a kyvadlová autobusová doprava

 

Související informace:

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se