SUB Illust

Povolení pro mezinárodní nákladní dopravu

V současné době je většina přeprav zboží i osob v rámci EU plně liberalizována. Povolení jsou vydávána pro třetizemní přepravy do členských i nečlenských zemí EU, bilaterální a tranzitní přepravy.

Vydávaná povolení:

 • Jednorázová povolení - platná pro cestu tam zpět
 • Krátkodobá povolení CEMT - platná po dobu 30 dnů (pro vozidla EURO IV a lepší)
 • Trvalá povolení CEMT - platná po dobu jednoho kalendářního roku (pro vozidla EURO IV a lepší)

Pozn.: Povolení CEMT lze využít pro jízdu do členských zemí Úmluvy CEMT (více níže)
Jednorázová povolení jsou vydávána pro jízdu do níže uvedených zemí (povolení označená * jsou tzv. nedostatková a je nutné o ně předem žádat ve stanovených termínech - více)

Co je třeba k vydání povolení

 • Evidované alespoň jedno vozidlo
 • Platná koncese (nebo jiné oprávnění k podnikání)
 • Kopie technického průkazu

Pro výdej povolení CEMT je nutné navíc předložit

 • Atest CEMT (od výrobce a z STK) - formuláře najdete zde

Ceny povolení

Jednorázové povolení pro mezinárodní nákladní dopravu 360 Kč
Povolení CEMT s platností na 30 dnů 1000 Kč
Povolení CEMT s platností na kalendářní rok 4000 Kč

Jednorázová povolení

Časté dotazy k jednorázovým povolením

K dispozici jsou povolení pro jízdy do níže uvedených států. Pokud některý stát není uveden v seznamu, znamená to, že povolení se vzájemně nevyměňují.

Červeně označená povolení patří mezi nedostatkové relace a je nutné o ně předem žádat, vždy na příslušné čtvrtletí daného kalendářního roku. (více zde)

ALBÁNIE - povolení pro bilaterální nebo tranzitní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu
ARMÉNIE - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu
ÁZERBÁJDŽÁN - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu
BĚLORUSKO - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu
BOSNA a HERCEGOVINA - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu
BULHARSKO - povolení pro třetizemní přepravu mimo rámec EU
ČERNÁ HORA - povolení pro bilaterální nebo tranzitní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu
FINSKO - povolení pro třetizemní přepravu mimo rámec EU
GRUZIE - povolení univerzální, tj. pro bilaterální, tranzitní nebo třetizemní přepravu
CHORVATSKO - povolení pro třetizemní přepravu mimo rámec EU
ÍRÁN - povolení pro bilaterální nebo tranzitní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu
KAZACHSTÁN - povolení pro bilaterální nebo tranzitní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu
KOSOVO - povolení pro bilaterální nebo tranzitní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu
KYRGYZSTÁN - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu
LITVA - povolení pro třetizemní přepravu mimo rámec EU
MAĎARSKO - povolení pro třetizemní přepravu mimo rámec EU, prováděnou vozidlem EURO III a lepším
MOLDÁVIE - povolení pro bilaterální nebo tranzitní přepravu a povolení univerzální
MONGOLSKO - univerzální povolení
NORSKO - povolení pro třetizemní přepravu mimo rámec EU
POLSKO - povolení pro otřetizemní přepravu mimo rámec EU
RAKOUSKO - povolení pro třetizemní přepravu mimo rámec EU, prováděnou vozidlem EURO II a lepším
RUSKO - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu; povolení pro bilaterální přepravu, povolení pro třetizemní přepravu, bilaterální s poznámkou, že se povoluje přeprava nákladu třetích zemí (povolení pro rok 2024 nejsou k dispozici)
SRBSKO - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu; povolení univerzální
ŠVÉDSKO - povolení pro třetizemní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu prováděnou vozidlem EURO I a lepším
TÁDŽIKISTÁN - povolení pro bilaterální přepravu
TURECKO - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu; povolení pro bilaterální přepravu; povolení pro třetizemní přepravu
UKRAJINA - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu; univerzální povolení
UZBEKISTÁN - povolení pro bilaterální a tranzitní přepravu a povolení pro třetizemní přepravu

Povolení CEMT

Časté dotazy k používání povolení CEMT

Povolení CEMT jsou mnohostranná povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu pro cizí potřeby, prováděnou na základě systému kontingentu dopravními podniky se sídlem v členském státě CEMT:

 • mezi členskými státy CEMT,
 • tranzitem přes území jednoho nebo více členských států CEMT vozidly, registrovanými v členském státě CEMT.

Členské státy CEMT

Albánie, Arménie, Německo, Rakousko, Ázerbajdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Malta, Severní Makedonie, Španělsko, Estonsko, Ruská federace, Finsko, Francie, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lichtenštensko, Lucembursko, Moldávie, Norsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Česká republika, Slovensko, Srbsko, Černá Hora, Rumunsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina.

Souhrn veškerých pravidel pro použití povolení CEMT

Druhy používaných povolení CEMT

 • Roční povolení (platí od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku)
 • Krátkodobá povolení (platná 30 dní)

Co je záznamník jízd

Držitel povolení CEMT musí mít záznamník jízd, který obsahuje jméno dopravce a je nepřenosný. Do záznamníku jsou zapisovány záznamy o provedených transportních operacích v chronologickém pořadí, tak aby dokladovaly každou jízdu s nákladem z místa nakládky do místa vykládky a také každou prázdnou jízdu a použité hraniční přechody. Tranzitní body se mohou zaznamenávat, ale není to povinné. Záznamník jízd musí být vyplněn před zahájením každé jízdy s nákladem mezi místem nakládky a místem vykládky i před každou jízdou bez nákladu.

Vyplněné záznamové listy musí být v záznamníku jízd uchovány až do konce platnosti povolení. Kopie vyplněných záznamových listů se musí vyjmout a poslat na regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA, které povolení a záznamník vydalo v průběhu dvou týdnů po skončení každého kalendářního měsíce u ročních povolení. Krátkodobá povolení musí být zaslána do dvou týdnů příslušnému regionálnímu pracovišti po skončení doby platnosti.
Kde povolení CEMT získat

Povolení vydávají regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA. Většina povolení je volně dostupná během roku. Roční povolení s omezením na některé státy (Rakousko, Itálie, Řecko, Rusko, Maďarsko) jsou přidělována na základě žádosti, kterou je nutné podat vždy nejpozději do 30. listopadu pro příděl povolení na následující kalendářní rok.

Omezení platnosti povolení

Některá povolení nemohou být používána na území některých členských států. Tato povolení jsou za tímto účelem označena červeným razítkem. To je případ některých povolení, která neplatí v Rakousku, Řecku, Itálii či Maďarsku. Krátkodobá (měsíční) povolení nikdy neplatí na území Rakouska.

Povolení neplatí na dopravu mezi členským státem a třetím (nečlenským) státem. Vozidlo, uskutečňující přepravu např. mezi Norskem (členský stát CEMT, účastníci se systému kontingentu) a Iránem (nečlenský stát CEMT, ale sousedící s členským státem) nemůže pro tuto přepravu použít povolení CEMT.

Povolení platí pouze pro uvedenou emisní kategorii a vozidla lepší emisní kategorie.

Zvláštní upozornění pro použití povolení v Turecku

Turecké Ministerstvo dopravy rozhodlo o přijetí jiného režimu pro využívání přepravních povolení CEMT na tureckém území, pro něž byly doposud uplatňovány časové limity pro návrat do Turecka po jeho opuštění (konkrétně se vozidlo, které opustilo Turecko smělo vrátit nejdříve po 6ti dnech, či 144 hodinách, což je odvozeno od průměrné doby jízdy z Turecka do ČR a naopak, kdy jedna taková jízda trvá odhadem 3 dny).

Napříště budou tyto limity prosazovány pouze u dopravců, kteří poruší Kapitolu 4 - Článek 4.1 „Příručky pro orgány veřejné moci a dopravce k používání mnohostranných kontingentů CEMT". Toto ustanovení stanoví, že: „Povolení může být použito současně pouze pro jedno vozidlo. Musí být uschováno ve vozidle mezi místem nakládky a vykládky při naložených přepravách, jakož i v případech, kdy vozidlo jede prázdné před nebo po některé z takových naložených přeprav".
České ministerstvo dopravy se s tímto opatřením plně neztotožňuje, neboť povolení CEMT jsou využívána také na třetizemní přepravy, a to i do zemí sousedících s Tureckem, tj. časový interval opětovného vstupu do Turecka může být i kratší a přesto nemusí být pravidla používání povolení CEMT porušena. Obrátilo se proto na turecké Ministerstvo dopravy s žádostí o změnu daného rozhodnutí. V současné době je však uvedené omezení platné a předpokládají se jeho časté kontroly.

Na co se povolení CEMT nevztahuje

Povolení neumožňuje přepravu zboží naloženého na území jednoho členského státu a určeného k vykládce na jiném místě téhož státu (kabotáž). Povolení neosvobozuje od jiných případně požadovaných povolení pro dopravu nákladů, jejichž rozměry či hmotnosti přesahují stanovené limity, nebo od povolení pro zvláštní kategorie nákladní dopravy (např. nebezpečné zboží).

Jak povolení CEMT používat

Povolení může používat současně pouze jedno vozidlo. Povolení musí být v kabině vozidla mezi místem nakládky a vykládky, pokud se jedná o jízdu s nákladem., nebo během celé trasy, jestliže jde o prázdnou jízdu.

Povolení nesmí být převedeno na třetí osobu.

V případech, kdy přeprava začíná na jedno roční nebo krátkodobé povolení a pokračuje na jiné povolení, vydané pronásledující období, musí být ve vozidle obě tato povolení po celou dobu přepravy.

První jízda ze státu registrace vozidla před třemi třetizemními jízdami může být prázdná nebo ložená = zmírnění pravidel (výjimka: Itálie a Řecko budou požadovat a kontrolovat naloženou jízdu). Tranzit státem registrace se nebude považovat za jízdu do státu registrace = zpřísnění pravidel. V roce 2009 se za jízdu do státu registrace považovaly ložené i prázdné tranzitní jízdy územím státu registrace vozidla. To již od 1.1.2010 nebude uznáváno. Znamená to, že po třech třetizemních jízdách se vozidlo vždy musí vrátit do státu registrace. A řidič tuto jízdu musí zaznamenat do průvodního sešitu.
V případě nedodržení pravidel používání nebo v nedostatečného využívání povolení, může být dopravci odebráno.

Další informace k používání povolení CEMT

 

Kontaktní osoba: Jana Sláčalová, tel.: 241 040 114, e-mail: jana.slacalova@cesmad.com

 

Poslední aktualizace: 13. 3. 2024

 

Související informace:

Červenec 2024

Po Út St Čt So Ne
2 3 4
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24
30 31 1 2 3 4

Události v červenci 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se