SUB Illust

Příležitostná a kyvadlová doprava

V současné době z pohledu povolovacího řízení jsou nepravidelné přepravy osob uvnitř EU prováděné v souladu s předpisy EU zcela liberalizovány a dle těchto předpisů je pro autobusovou dopravu povolena v rámci EU i kabotáž.

Dvoustranné mezivládní dohody o silniční dopravě zůstávají i nadále v platnosti, ale některá jejich ujednání platnosti pozbývají, pokud danou problematiku řeší předpisy EU, které mají vyšší účinnost než bilaterální Dohoda. Povolovací řízení v souladu s platnými Dohodami i nadále platí pro třetizemní přepravy mimo rámec EU, které končí či začínají v zemi, která není členem EU, nebo není členem Dohody INTERBUS a nebo se nejedná o Švýcarsko, neboť tato oblast přeprav předpisy EU řešena není.

 

Povolení jsou vydávána pro následující druhy dopravy

Kyvadlová doprava

(dále jen KD)

Dopravní služba, při níž jsou předem vytvoření skupiny cestujících přepravovány opakovanými jízdami ze stejného výchozího místa ve státě registrace autobusu do stejného místa určení na území druhého státu a zpět, během jízdy nejsou cestujících ani přijímáni ani vysazováni a každý cestující musí uskutečnit zpáteční cestu se skupinou, s níž do místa pobytu přijel (pokud není ujednáno jinak); při první jízdě zpět a poslední jízdě tam je vozidlo neobsazené.

Příležitostná doprava - povolení pro jednu jízdu tam a zpět

(dále jen PD)

a) Okružní jízda - začíná a končí ve státě, kde je vozidlo evidováno, přičemž během celé této jízdy se přepravuje stejná skupina cestujících (přeprava se zavřenými dveřmi), žádný cestující nepřistoupí ani nevystoupí;

b) Odvoz cestujících tam, zpět prázdný - přeprava cestujících z místa odjezdu na místo určení ve druhém státě, při zpáteční jízdě se autobus vrací neobsazený do místa odjezdu. Místo odjezdu je na území státu, kde je sídlo provozovatele a kde je vozidlo evidováno;

c) Odvoz cestujících zpět, tímtéž dopravcem - přeprava, kdy jede neobsazený autobus pro skupinu cestujících do druhé země, kam je tentýž dopravce předtím přepravil;

d) Odvoz cestujících zpět, jiným dopravcem - přeprava, kdy jede neobsazený autobus pro skupinu cestujících do druhé země, kam je tento dopravce předtím nepřepravil.

 

Přehled vydávaných povolení:
ALBÁNIE - KD
BĚLORUSKO - PD
BOSNA a HERCEGOVINA - KD
ČERNÁ HORA - KD
KOSOVO - PD, KD
MAKEDONIE - univerzální povolení (platí pro všechny druhy přeprav)
MOLDÁVIE - KD
SRBSKO - KD, PD
RUSKO - PD
UKRAJINA - PD pro mikrobusy, pro autobusy jsou přepravy liberalizovány
(pozn. KD - kyvadlová doprava, PD - příležitostná doprava)


Povolení jsou k dispozici na regionálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA, kde jsou k dispozici rovněž veškeré potřebné kontrolní doklady pro autobusovou dopravu - sešit jízdních listů EU, sešit jízdních listů INTERBUS, seznam cestujících - kyvadlo a jízdní listy dle dohody ASOR.

V případě, že některý dopravce bude chtít podat žádost o povolení pro nepravidelnou přepravu osob, která podléhá povolovacímu řízení a která se musí odesílat na kompetentní úřad daného státu, může k tomuto účelu použít vzory žádostí o povolení pro neliberalizovanou nepravidelnou přepravu osob, které jsou součástí příručky a které jsou k dispozici také na všech regionálních pracovištích Sdružení.

 

Členské státy EU a EHP

Nepravidelná autobusová doprava v členských zemích EU (EHP)

Pro ČR platí pravidla EU, na základě kterých autobusový dopravce provozuje dopravu osob v rámci Evropské unie. Tato společná pravidla jsou stanovena Nařízením EP a Rady č. 1073/2009 Z pohledu povolovacího řízení je příležitostná doprava osob v rámci EU, pokud je prováděna v souladu s výše uvedeným nařízením, zcela osvobozena od povolení. Kyvadlová doprava  je zařazena do příležitostné dopravy. V případě přepravy z členského státu do třetí země nebo naopak se toto nařízení vztahuje na část jízdy provedenou tranzitem přes území jakéhokoli členského státu. Nepoužije se na část jízdy na území členského státu, kde nastupují nebo vystupují cestující, pokud není uzavřena nezbytná dohoda mezi Společenstvím a danou třetí zemí.

Příležitostná doprava osob v rámci EU prováděná pro cizí potřebu

Musí být doprovázena následujícími doklady:

  1. povolení Společenství pro mezinárodní autobusovou dopravu cestujících prováděnou pro cizí potřeby (dále jen Eurolicence) - Eurolicence vydávají odbory dopravy Krajských úřadů. Eurolicenci obdrží na základě žádosti každý dopravce, který je držitelem platné koncese na silniční osobní dopravu. Každému žadateli bude kromě originálu Eurolicence vydáno tolik opisů, na kolik autobusů dopravce prokáže finanční způsobilost. Opis Eurolicence, což je ve skutečnosti originální doklad, musí být při mezinárodní dopravě osob k dispozici v každém autobuse pro případnou kontrolu.
  2. sešit jízdních listů EU - kontrolním dokladem při příležitostné přepravě osob prováděné v rámci EU je jízdní list EU. Sešit jízdních listů obsahuje 25 jízdních listů včetně kopie a je stanoveno, že jízdní list musí být čitelně nesmazatelným způsobem vyplněn dvojmo před začátkem každé jízdy. Kopie zůstává v sídle podniku, originál se musí nacházet ve vozidle po celou cestu. Tiskem a distribucí sešitů jízdních listů EU je pověřeno Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Současně je Sdružení pověřenou institucí pro sběr a sumarizaci vydaných jízdních listů, které byly použity jako kontrolní doklady pro příležitostnou dopravu ve formě kabotáže nebo jako měsíční výkazy v případě kabotáže ve zvláštní linkové dopravě nepodléhající povolení.
  3. povinná registrace pro účely daně z obratu v SRN a v Rakousku - od 1. 5. 2004 na území Německa a od 1. 1. 2007 na území Rakouska se zdaňování dopravy osob provádí formou všeobecného daňového řízení u německého či rakouského finančního úřadu příslušného pro Českou republiku. Dopravce je povinen provést svou registraci plátce daně u těchto finančních úřadů již před první přepravou na území Německa či Rakouska (neplatí pro podnikatele, kteří u přeprav osob uskutečňují výlučně obraty, za které dluží daň příjemce plnění výkonu). Žádost o registraci plátce daně si může autobusový dopravce u příslušných finančních úřadů zajistit buď sám, nebo má možnost využít služeb Sdružení ČESMAD BOHEMIA, v rámci kterých se poskytuje překladatelská a zprostředkovací činnost k této problematice.
  4. zdanění přepravy osob v mezinárodní dopravě v ostatních státech - vedle SRN a Rakouska je zdanění dopravy osob uplatňováno i v některých dalších členských a nečlenských státech EU. Dopravce je povinen dodržovat platné předpisy v jednotlivých zemích.

 

Příležitostná doprava osob v rámci EU prováděná pro vlastní potřebu

Musí být vybavena pouze Osvědčením pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autobusy mezi členskými státy. Toto osvědčení vydávají odbory dopravy Krajských úřadů v případě, když je mezinárodní přeprava osob prováděna nekomerčně a neziskově a současně je dopravní činnost pouze vedlejší činností fyzické nebo právnické osoby. Osvědčení je vystavováno v trojím vyhotovení zvlášť na každý autobus, přičemž jedno vyhotovení je uchováváno správním orgánem, druhé vyhotovení uchovává fyzická nebo právnická osoba a třetí vyhotovení musí mít při mezinárodní dopravě osob po celou dobu jízdy s sebou řidič autobusu pro případnou kontrolu.

 

Uvnitř EU nejsou na autobusy v nepravidelné autobusové dopravě uplatňovány žádné minimální technické standardy, vyjma těch, které jsou uplatňovány na vozidla nově uváděná do provozu. Je vyžadována pouze platná technická kontrola (STK).

Členské státy EU: (A) Rakousko, (B) Belgie, (BG) Bulharsko, (CY) Kypr, (CZ) Česká republika, (HR) Chorvatsko, (D) Německo, (DK) Dánsko, (E) Španělsko, (EST) Estonsko, (F) Francie, (FIN) Finsko, (GR) Řecko, (H) Maďarsko, (I) Itálie, (IRL) Irsko, (L) Lucembursko, (LT) Litva, (LV) Lotyšsko, (M) Malta, (NL) Nizozemsko, (P) Portugalsko, (PL) Polsko, (RO) Rumunsko, (S) Švédsko, (SK) Slovensko, (SLO) Slovinsko.

 

Členské státy EHP (kromě států EU): (FL) Lichtenštejnsko, (IS) Island, (N) Norsko.

 

Do výše uvedených členských států EU není potřeba pro mezinárodní příležitostnou dopravu osob prováděnou v rámci EU a vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu EU (kabotáž), která je prováděna v souladu s  nařízením 1073/2009  žádné povolení.
Povolovací řízení v souladu s platnými Dohodami i nadále platí pro třetizemní přepravy mimo rámec EU. Dvoustranné mezivládní dohody o silniční dopravě s jednotlivými státy EU zůstávají i nadále v platnosti, ale některá jejich ujednání platnosti pozbývají, pokud danou problematiku řeší předpisy EU, které mají vyšší účinnost než dvoustranná  Dohoda.

Do výše uvedených členských států EHP (nejsou členy EU) není rovněž potřeba pro mezinárodní příležitostnou dopravu osob prováděnou v rámci EU žádné povolení, neboť Lichtenštejnsko, Island i Norsko využívají předpisy EU týkající se bilaterálních, tranzitních a třetizemních přeprav v silniční nákladní i autobusové dopravě uskutečňované uvnitř EU. Ve členských státech EHP, které nejsou členy EU, je v souladu s dodatkem č. 13 k Dohodě EHP a při dodržení předpisů EU povolena i vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř daného státu (kabotáž). Vzhledem k tomu, že Lichtenštejnsko, Island ani Norsko nejsou členy Dohody INTERBUS, podléhají třetizemní příležitostné přepravy osob, které na jedné straně končí či začínají v těchto zemích a na druhé straně končí či začínají v zemi, která není členem EU, povolovacímu řízení. Rozhodujícím dokumentem pro stanovení, zda pro takovouto příležitostnou přepravu osob je potřeba povolení, či nikoliv, je platná dvoustranná Dohoda, popř. ujednání Ministerstva dopravy ČR s danými zeměmi.

Čísla předpisů, pod kterými byly mezivládní dvoustranné Dohody se členskými státy EU zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR:
Rakousko (74 a 75/2000 Sb.), Belgie (110/1969 Sb.), Bulharsko (46/1976 Sb.), Kypr (124/1982 Sb.), Německo (199/1997 Sb.), Dánsko (97/1969 Sb.), Španělsko (155/1979 Sb.), Estonsko (100/2000 Sb.), Francie (96/1969 Sb.), Finsko (51/1971 Sb.), Řecko (117/1979 Sb.), Maďarsko (125/1969 Sb.), Itálie (95/1966 Sb.), Irsko (257/1996 Sb.), Lucembursko (Dohoda z 15. 7. 1982 - není uveřejněna ve Sb.), Litva (231/1995 Sb.), Lotyšsko (89/1997 Sb.), Nizozemí (2/1999 Sb.), Portugalsko (97/1980 Sb.), Polsko (71/1972 Sb.), Rumunsko (73/1968 Sb.), Švédsko (161/1970 Sb.), Slovensko (201/1993 Sb.), Slovinsko (249/1999 Sb.), Spojené království (63/2004 Sb.).
Pozn.: s Maltou Dohoda neexistuje

Čísla předpisů, pod kterými byly mezivládní dvoustranné Dohody se členskými státy EHP, které nejsou členy EU, zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR:
Lichtenštejnsko (80/1976 Sb.), Norsko (64/2001 Sb.).
Pozn.: s Islandem Dohoda neexistuje

 

Třetizemní přepravy osob ze členských zemí EU mimo rámec EU u nepravidelné dopravy osob

Pro třetizemní přepravy osob mimo rámec EU, které na jedné straně končí či začínají v zemi EU a na druhé straně končí či začínají v zemi, která není členem EU, nebo není členem Dohody INTERBUS a nebo se nejedná o Švýcarsko, i nadále platí povolovací řízení v souladu s platnou Dohodou příslušného státu, neboť tato oblast přeprav osob předpisy EU není řešena (pro české dopravce např. příležitostná přeprava osob mezi Rakouskem a Ukrajinou, která není ani členem EU, ani členem Dohody INTERBUS).

Při záměru uskutečnit třetizemní přepravu osob mimo rámec EU, která na jedné straně končí či začíná v zemi EU a na druhé straně končí či začíná v zemi, která není členem EU, nebo není členem Dohody INTERBUS, a nebo se nejedná o Švýcarsko, je nezbytné respektovat ujednání bilaterální Dohody jak se zemí, kde třetizemní přeprava osob má začínat, tak se zemí, kde třetizemní přeprava osob má končit, tzn. je nezbytné předem zjistit, zda je vůbec takováto přeprava osob povolena, nebo zda o je nutné předem o takovéto třetizemní povolení žádat, nebo zda si ČR s příslušným státem recipročně takováto třetizemní povolení vyměňuje.

Ke dni aktualizovaného vydání příručky si Česká republika dohodla možnost případné výměny třetizemních povolení pro přepravu osob mimo rámec EU pouze se Slovenskem (pokud o povolení bude projeven zájem).

 

Slovensko

  1. Třetizemní kyvadlová doprava mimo rámec EU - vždy podléhá povolovacímu řízení. V případě zájmu je možno si prostřednictvím Ministerstva dopravy vyžádat povolení určená pro třetizemní kyvadlové přepravy osob mimo rámec EU. Po jejich obdržení je MD předá Sdružení ČESMAD BOHEMIA, kde jsou následně žadateli vydána na příslušném regionálním pracovišti. Povolení jsou platná pouze pro kyvadlové třetizemní přepravy osob mimo rámec EU, které na jedné straně končí či začínají na Slovensku a na druhé straně končí či začínají v zemi, která není členem EU a nebo se nejedná o Švýcarsko. Kontrolní doklad - seznam cestujících.
  2. Třetizemní příležitostná doprava mimo rámec EU - vždy podléhá povolovacímu řízení. V případě zájmu je možno si prostřednictvím Ministerstva dopravy vyžádat povolení určená pro třetizemní příležitostné přepravy osob mimo rámec EU. Po jejich obdržení je MD předá Sdružení ČESMAD BOHEMIA, kde jsou následně žadateli vydána na příslušném regionálním pracovišti. Povolení jsou platná pouze pro příležitostné třetizemní přepravy osob mimo rámec EU, které na jedné straně končí či začínají na Slovensku a na druhé straně končí či začínají v zemi, která není členem EU, nebo není členem Dohody INTERBUS a nebo se nejedná o Švýcarsko. Kontrolní doklad - jak na území EU, tak v zemích mimo EU druhy jízdních listů dle ujednání s příslušnými státy.

 

 

Mezinárodní nepravidelná autobusová doprava do nečlenských zemí EU

(příležitostná a kyvadlová doprava)

Pro mezinárodní nepravidelnou autobusovou dopravu do nečlenských států EU je rozhodující dvoustranná Dohoda o silniční dopravě a příslušná jednání Smíšených komisí o silniční dopravě s danými státy. V oblasti příležitostné dopravy i nadále zůstává v platnosti Dohoda INTERBUS a k 1. 1. 2010 jí podléhají přepravy osob mezi členskými státy EU (kolektivní člen Dohody INTERBUS) a Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou, Makedonií, Moldávií a Tureckem a Ukrajinou.
S odvoláním na platné dvoustranné mezivládní dohody o silniční dopravě (a Dohodu INTERBUS) neexistuje žádná nečlenská země EU, se kterou by Česká republika měla vzájemně liberalizovanou kabotáž v dopravě osob. Buď je v platných dohodách uvedeno, že kabotážní přepravy osob jsou zcela zakázány a nebo je připuštěno, že kabotáž je možno uskutečnit pouze v případě udělení kabotážního povolení. Ministerstvo dopravy daného státu však na základě individuální žádosti dopravce uděluje kabotážní povolení jen zcela výjimečně.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA i nadále zabezpečuje prostřednictvím svých regionálních pracovišť distribuci zahraničních vstupních povolení pro mezinárodní nepravidelnou dopravu osob, která byla předána ČR hromadně a neadresně pro potřeby českých dopravních společností, do těchto států: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Rusko, Srbsko a Ukrajina.Počty mezinárodních vstupních povolení pro daný kalendářní rok jsou dohodnuty na Smíšených komisích v návaznosti na dvoustranné mezivládní dohody o mezinárodní silniční dopravě.

K nečlenským státům EU, pro které je rozhodující výhradně bilaterální Dohoda o silniční dopravě, patří: Bělorusko, Irán, Kazachstán, Rusko, Srbsko, Ukrajina a Uzbekistán.

Před výdejem povolení je nutno provést nezbytné evidenční úkony, které vyplývají z prováděcí vyhlášky č. 478/2000 k Silničnímu zákonu. Tyto úkony provádějí pracovníci sekretariátu na regionálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA.

Při evidenci nových dopravních společností je nutno předložit, u již evidovaných společností případně doplnit následující aktuální doklady:

  • platnou koncesi,
  • velký technický průkaz od všech provozovaných vozidel (v případě pronájmu nebo leasingu atp. je nutno předložit odpovídající smlouvu).

Pokud se k výdeji povolení vážou specifická pravidla, je dopravce povinen tato pravidla respektovat.

 

nahoru

Poslední aktualizace: 15. 6. 2021

Červenec 2024

Po Út St Čt So Ne
2 3 4
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24
30 31 1 2 3 4

Události v červenci 2024

Více >

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se