SUB Illust

Pozice Sdružení k Silničnímu balíčku

Štítky: Autobusová doprava Nákladní doprava Legislativa Akce ČESMAD BOHEMIA

Předsednictvo Sdružení ČESMAD BOHEMIA na svém jednání 15. června 2017 v Kopřivnici schválilo pozice k jednotlivým bodům Silničního balíčku.

Pozice mohou být po jednáních, která v příštích dnech a týdnech budou následovat, rozvíjeny a doplňovány. V současné době jsou pro nás nejdůležitější ty části balíčku, které se zabývají přístupem na společný evropský trh a sociálními podmínkami. Snahou Sdružení bude zejména nabídnout alternativní řešení k navrženým pravidlům pro uplatňování směrnice o vysílání pracovníků (minimální mzdy, apod.), kdy počítání dnů pobytu řidičů v jiných zemích je mechanismus složitý a pro praxi zcela nevhodný.

Důležité bude přesvědčit české europoslance a administrativu, že situace je velmi vážná a že může dojít k další zásadní ztrátě pozic našich dopravců, pokud se razantně nepostaví za jejich zájmy. Další propad výkonů by poškodil nakonec i řidiče, jejichž jménem západní státy používají sociální témata k ochraně trhu.

Plánované aktivity ČESMAD BOHEMIA

Budeme se účastnit jednání asociací sdružených v IRU 20. června v Bruselu, 22. června proběhne důležitá konference v Praze s účastí ministra dopravy Dana Ťoka a místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky, 27. června opět v Bruselu budeme jednat s kolegy z východních asociací a připravujeme i další setkání s kolegy z německého BGL.

Pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA k návrhu

EVROPA V POHYBU - Silniční balíček Evropské komise

Stručná charakteristika obsahu hlavních a nejcitlivějších bodů Silničního balíčku, který Evropská komise zveřejnila 31. května 2017 pod názvem „ Program sociálně spravedlivého přechodu k čisté, konkurenceschopné a propojené mobilitě pro všechny“.

Silniční balíček je návrhem, který bude velmi zevrubně projednáván v Evropském parlamentu a bude také předmětem jednání Rady EU. Ambicí Evropské komise je, aby byl prodiskutován do konce roku 2017. Pak teprve může být k dispozici schválené finální znění úprav evropské legislativy, které ovlivní podmínky pro podnikání v silniční dopravě na mnoho dalších let. Účinnost nové úpravy se předpokládá u nařízení dvacátý den po zveřejnění, u směrnic do dvou let po zveřejnění v Ústředním věstníku. Na podzim 2017 mají být zveřejněny ještě další návrhy na změny v nařízení 1073/2009/EU o přístupu k trhu v autobusové dopravě, směrnice 2006/126/EU o řidičských průkazech, směrnice 92/106/ES o kombinované dopravě a směrnice 2003/59/EU o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů.

Komise navrhuje úpravu následujících předpisů.

1) Nařízení 561/2006/EU – doby řízení a odpočinku

 • ve 4 týdnech musí mít řidič dva běžné a dva zkrácené týdenní odpočinky
 • chybějící hodiny zkrácení lze doplnit jen k běžnému týdennímu odpočinku
 • je zakázáno čerpání týdenního odpočinku 45 hodin a delšího ve vozidle
 • definuje se místo trávení odpočinku:
 • vhodné ubytovací zařízení s odpovídajícím zařízením pro hygienu a spánek
 • poskytnuté a placené zaměstnavatelem, nebo
 • doma nebo na jiném místě v soukromí, které si řidič zvolí
 • minimálně 1x za tři týdny musí 45-hodinový týdenní odpočinek řidič trávit doma
 • poskytuje možnost využít přerušení odpočinku na trajektu i pro zkrácený týdenní odpočinek
 • umožňuje odchylky pro nalezení místa ubytování, řidič ale nesmí překročit doby řízení nebo zkrátit odpočinek
 • umožňuje čerpání bezpečnostní přestávky na sedadle spolujezdce za jízdy
 • vyjímá přepravy pro soukromé účely z působnosti nařízení

OK: 2 zkrácené týdenní odpočinky za sebou OK, ještě lepší by bylo povolit 3 zkrácené za sebou a dočerpat ve čtyřech týdnech na průměr 45 hodin při posledním odpočinku. To by umožnilo jeden hodně dlouhý odpočinek včetně náhrad udělat doma.

NE: Zákaz BTO ve vozidle by byl vhodnější ve variantě „nesmí pravidelně či opakovaně čerpat BTO ve vozidle“. Může se stát, že při provozu dojde ke zdržení, které nemůže dopravce ovlivnit.

OK Běžný týdenní odpočinek 1x za tři týdny doma by šlo akceptovat, ale lepší by bylo zkusit vyjednat 4 týdny.

OK: Přerušení TO na trajektu OK, správný návrh.

OK: Odchylka pro nalezení ubytování je OK, ale může být problematická podmínka nepřekročit dobu řízení.

OK: Čerpání přestávky na sedadle spolujezdce je OK, správný návrh.

2) Nařízení 165/2014/EU – o záznamovém zařízení

 • zavádí povinnost řidiče zaznamenávat do tachografu každé překročení státní hranice
 • smart tachografy budou zaznamenávat překročení hranice

OK: Záznam překročení hranice v tachografu je objektivním nástrojem pro hodnocení návratu řidiče i vozidla do země registrace.

3) Nařízení 1071/2009/EU – přístup k povolání silničního dopravce

 • zpřesňují se pravidla sídla, „usazení“ a řízení provozu z tohoto státu
 • zavádí prokazování finanční způsobilosti pro dopravce, provozujícího výlučně vozidla do 3,5 tuny (1800/900€)
 • ruší se možnost prokázání finanční způsobilosti pojištěním
 • zvyšuje se odpovědnost nositele odborné způsobilosti
 • zavádí se větší povinná spolupráce států při kontrolách dopravců

OK: Zpřesnění pravidel pro usazení a další charakteristiky firmy registrované v členském státě přispějí k omezování schránkových společností.

OK: Zavedení některých podmínek pro dopravce s vozidly pod 3,5t přispěje k narovnání podmínek na trhu, byť zrovna FZ není účinným nástrojem. Pro provozovatele vozidel do 3,5t může být zavedena podmínka prokázaní odborné způsobilosti, stejně jako u dopravců s velkými vozidly. Pro zajištění bezpečného provozování vozidel do 3,5t lze uvažovat o rozšíření účinnosti nařízení 561/2006/EU i na řidiče vozidel nad 2,8t (úprava jako v Německu).

OK: Prokazování finanční způsobilosti pojištěním oslabuje funkci institutu FZ, souhlasíme se zrušením této možnosti.

4) Nařízení 1072/2009/EU – přístup k trhu

 • úprava pravidel pro kabotáž
 • ruší se omezení počtu (3) kabotážních přeprav
 • umožňuje se více míst nakládky i vykládky v rámci kabotáže
 • snižuje se počet dnů na provedení kabotáže na 5 po předchozí mezinárodní přepravě
 • zavádí se povinnost států každoročně zkontrolovat dané procento (2% a od roku 2022 3%) kabotáží
 • státy musí zavést spoluodpovědnost odesílatele, zasílatele, zákazníků i subkontraktorů, pokud vědomě přijali službu, která je v rozporu s nařízením

OK: Počítání 3 kabotážních přeprav není kontrolovatelné, jeho zrušení je v pořádku. Více míst nakládky a vykládky je správné rozhodnutí, současné pravidlo umožňovalo různé výklady např. u dokládek a částečných vykládek.

NE: Počet dnů pro kabotáž by se neměl zkracovat ze 7 na 5.

5) Směrnice 2002/15/ES – pracovní doba (konzultační materiál, předložení na podzim 2017)

 • navrhuje se sjednocení výkladu pracovní pohotovosti a jiné práce
 • navrhuje se zkrácení vyrovnávacího období pro výpočty kontroly dodržování pracovní doby (48 hodin týdně u všech zaměstnavatelů) na čtyři týdny, aby byly možné i kontroly na silnici.

NE: Zkrácení vyrovnávacího období pro počítání pracovní doby na 4 týdny neodpovídá praxi a příliš omezuje flexibilitu silniční dopravy. Silniční doprava, zejména autobusová, je silně sezónní, zkrácení vyrovnávacího období je velkou překážkou.

6) Směrnice 2006/22/ES – kontroly v silniční dopravě

 • zavádí se rozšíření povinnosti zkontrolovat při kontrolách 3% pracovních dnů řidičů nejen dle 561/2006, ale i pracovní doby dle směrnice 2002/15
 • povinný bude risk rating systém a data budou přístupná ostatním členským státům

OK: Kvalitní, harmonizovaná a objektivní kontrolní činnost na velmi fragmentovaném a přeregulovaném trhu může přinést vyšší míru jistoty poctivým dopravcům. Problematické je stanovení povinného počtu kontrol pracovní doby viz stanovisko k směrnici 2002/15 v bodě 5.

7) Směrnice 96/71/ES – vysílání pracovníků

 • navrhuje se, aby řidiči podléhali pravidlům pro vysílání, pokud v kalendářním měsíci stráví víc jak 3 dny v jiném členském státě. Za den se považuje pobyt delší než šest hodin
 • v případě kabotáže platí pravidla pro vysílání vždy
 • stanoví povinnosti, které státy mohou od dopravců v souvislosti s vysíláním požadovat: hlášení a jeho obsah před vysláním buď v jazyce toho státu, nebo v angličtině, platnost max. na 6 měsíců
 • stanoví doklady, které řidič musí předložit při kontrole: kopie hlášení, přepravní doklad, záznamy o dobách řízení s vyznačením překročení hranic, pracovní smlouvu v jazyce státu nebo angličtině, kopie výplatních pásek za poslední dva měsíce
 • stanoví povinnost dopravce na vyžádání doložit v odpovídající lhůtě po skončení období vyslání v papírové nebo elektronické podobě kopie dokladů na základě žádosti příslušného orgánu státu, kam byl řidič vyslán

NE: Pravidlo počítání dnů pro uplatňování směrnice o vysílání pracovníků na řidiče je zcela nevhodné. Postihuje normální mezinárodní dopravu, kde má řidič své zázemí v zemi registrace vozidla, a nezůstává v jiném státě několik měsíců jako tzv. nomád. Postihuje nejvíce běžné bilaterální přepravy mezi 2 sousedními státy. Vnáší mezi řidiče jedné firmy rozdílná pravidla pro jejich odměňování a narušuje sociální smír uvnitř firmy. Správným řešením pro omezení nomádských řidičů je zavedení pravidla povinného návratu řidiče i vozidla do země registrace během 4 týdnů. Toto pravidlo omezí nadbytečné kapacity umístěné v zemích s vyššími mzdami a lze jej kombinovat i s pravidly o přespávání řidičů v kabinách v době běžného týdenního odpočinku.

NE: Platnost směrnice o vysílání pro kabotážní přepravy by neměla být univerzální. Pokud je kabotážní přeprava součástí normální mezinárodní přepravy (kolečka), pak by neměla směrnici podléhat. Alternativně lze uvažovat o osvobození od aplikace směrnice pro 1 kabotáž v 1 státě. ANO: Požadavky a procesy registrace a kontroly řidičů, zda podléhají nebo nepodléhají směrnici o vysílání, musí být jednotné a co nejjednodušší, s nízkými náklady. Návrh Komise ale výrazně rozšiřuje požadavky na doklady, které musí mít řidič ve vozidle. Proč pracovní smlouva, když má A1? Proč výplatní pásky? Jak mají vypadat? Jaký přepravní doklad? Jeden o aktuální přepravě, nebo nějaký počet přepravních dokladů zpětně? Akceptovat lze jen doklady nutné k prokázání zaměstnanecké vazby. Kontrolnímu úřadu stále zůstane možnost v případě pochybností si potřebné doklady vyžádat následně.

8) Směrnice 2014/67/EU – vymáhací ke směrnici 96/71/ES

 • stanoví jednotně, jaké doklady a další povinnosti může stát od zaměstnavatelů vyslaných řidičů požadovat (viz směrnice 96/71)

OK: Požadavky a procesy registrace a kontroly řidičů, zda podléhají nebo nepodléhají směrnici o vysílání, musí být jednotné a co nejjednodušší, s nízkými náklady.

9) Směrnice 1999/62/ES – zpoplatnění (euroviněta)

 • rozšiřuje její platnost na všechna vozidla včetně osobních vozidel a autobusů
 • navrhuje postupné rušení časového zpoplatnění
 • u vozidel nad 3,5 tuny požaduje nahrazení systému sazeb podle tříd EURO sazbami odlišenými na základě emisí CO2

OK: Výkonové zpoplatnění je objektivnější u užitkových vozidel. U ostatních je nutno posoudit nákladovost tohoto způsobu placení za užití infrastruktury ve srovnání s časovým poplatkem.

NE: Způsob odlišování sazeb mýta pro užitková vozidla dle emisí CO2 není jasný. Současné odstupňování podle EURO kategorií je vyhovující. Každý nový systém zřejmě přinese i (zbytečné) náklady provozovatelům vozidel na nová potvrzení a atesty.

10) Směrnice 2004/52/ES – EETS

 • povinná výměna informací a údajů o plátcích mýtného, povinná interoperabilita, sjednocení technických podmínek

OK: Každé sjednocení je vítané.

11) Směrnice 2006/1/ES – nájem vozidel

 • státy musí povolit půjčení vozidla z jiného státu a jeho provoz až 4 měsíce s cizími registračními značkami.

OK: Užitečná úprava, zvýší to efektivitu a flexibilitu dopravních firem.

12) Směrnice 98/70/ES – kvalita PHM

 • zpráva o hodnocení směrnice o jakosti paliva

?: Zatím bez pozice.

13) Směrnice 2010/40/EU – inteligentní transportní systémy

 • návrh na nové nařízení, celounijní podpora multimodálních dopravních informací a přesných služeb, dostupných přes hranice všem uživatelům ITS, založená na povinné výměně dopravních a cestovních informací

?: Zatím bez pozice.

14) CO2 - Návrh monitorovacího systému pro užitková vozidla

 • nákladní automobily a autobusy (HDV) na základě návrhu certifikačního postupu pro emise CO2 z HDV
 • Komise navrhuje monitorovat a hlásit emise CO2 z nových HDV, která podléhají certifikačnímu postupu.

?: Zatím bez pozice.

15) Doporučení Komise o používání Světově harmonizované testovací procedury lehkých vozidel (WLTP) pro označování vozidel

?: Zatím bez pozice.

Autor: Vojtěch Hromíř, generální tajemník ČESMAD BOHEMIA
Aktualizováno: 03. 07. 2017

Komentáře

Buďte první kdo vloží komentář k tomuto článku

Vložit komentář
Položky označené hvězdičkou * jsou povinné

Související informace:

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se