SUB Illust

S účinností od 1. 1. 2021 se změnil postup při podávání žádostí o přijetí do systému TIR

Štítky: Nákladní doprava Karnety TIR Legislativa Ostatní celní problematika

V souvislosti s novelou zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky došlo od 1. 1. 2021 ke změně v postupu při přijímání do systému TIR

Novela zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky v § 9 odst. 5 stanovuje věcnou působnost Celnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj (dále jen „správce cla“) k vydávání povolení pro přístup k systému TIR. To v praxi znamená, že nově budou žadatelům přiznána všechna procesní práva stanovená jednak národními právními předpisy, ale i celními předpisy EU (např. právo na slyšení nebo uplatnění opravných prostředků). Daná úprava tedy kromě zajištění souladu s Úmluvou TIR současně povede k posílení právní jistoty dotčených subjektů, resp. žadatelů o povolení. Na straně druhé jsou uvedené podmínky definovány tak, aby nepřinesly podstatnější věcný posun oproti stávajícímu stavu a podmínkám, které jsou v případě předmětných povolení aplikovány dnes. Přechodné ustanovení pak zachovává v platnosti povolení dosud vydaná.

Přijímání žadatelů Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj

Všem novým žadatelům doporučujeme podávat žádost elektronicky prostřednictvím portálu Celní správy České republiky na adrese: https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx (Formuláře celní řízení - Žádost o povolení pro přístup k systému TIR).

Nedílnou součástí žádosti na Celní úřad pro Moravskoslezský kraj jsou následující dokumenty:
1.    Potvrzení žadatele, že nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

  • a.    na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění (povinná příloha obsahující potvrzení, která nejsou ke dni podání žádosti o povolení pro přístup k sytému TIR starší než 60 dnů).
  • b.    na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (povinná příloha obsahující potvrzení, která nejsou ke dni podání žádosti o povolení pro přístup k systému TIR starší než 60 dnů).

2.    Prokázaná znalost provádění Úmluvy TIR (povinná příloha obsahující potvrzení vydané sdružením, kterému je správcem cla povoleno v souladu s Úmluvou TIR vydávat karnety TIR a být ručitelem, které není ke dne podání žádosti o povolení pro přístup k systému TIR starší než jeden rok).
3.    Písemné závazné prohlášení ke sdružení, kterému je správcem cla v souladu s Úmluvou TIR povoleno vydávat karnety TIR a vystupovat jako ručitel (povinná příloha).

Přijímání žadatelů Sdružením ČESMAD BOHEMIA

Před podáním žádosti na Celní úřad pro Moravskoslezský kraj je nutno podat žádost o přijetí do systému TIR u Sdružení ČESMAD BOHEMIA (https://info.odoprave.cz/zakladni-dokumenty-systemu-tir). Žádost se podává u příslušného regionálního pracoviště Sdružení.

K žádosti je nutno doložit:

  • kopii koncesní listiny žadatele nebo výpisu z živnostenského rejstříku pro silniční dopravu nákladní;
  • aktuální výpis z obchodního rejstříku žadatele, pokud je v něm registrovaný.

Žádost je po projednání v Regionální komisi předložena Předsednictvu Sdružení ke schválení. V případě kladného projednání je žadatel vyzván, aby se dostavil na příslušné regionální pracoviště k podpisu Závazného prohlášení dopravní společnosti pro přijetí do celního systému TIR a udělení oprávnění k užívání běžných karnetů TIR a Manuálu pro držitele. K podpisu Závazného prohlášení musí žadatel předložit

  • výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 měsíce, podmínkou není úplný)
  • fotokopii platné koncesní listiny nebo výpisu z živnostenského rejstříku,
  • osvědčení o prokázání znalostí z aplikace Úmluvy TIR (v případě, že nebylo součástí žádosti o přijetí do systému)

Podepsané Závazné prohlášení spolu s dalšími dokumenty uvedenými v žádosti pro Celní úřad pro Moravskoslezský kraj žadatel přikládá k žádosti.

Kontaktní osoby pro vzájemnou operativní komunikaci žadatele a správce cla:
mjr. Ing. Roman Kvíčera, tel: +420 724 101 643, e-mail: r.kvicera@cs.mfcr.cz
npor. Mgr. Roman Szczeponiec, tel: +420 702 138 439, e-mail: r.szczeponiec@cs.mfcr.cz
nprap. Bc. Zdeněk Řehák, tel: +420 607 052 818, e-mail: z.rehak@cs.mfcr.cz

    Po schválení žádosti Celním úřadem a před vydáním prvního karnetu TIR musí žadatel

a)    složit finanční záruky vůči sdružení. Minimální záruka je USD 5.000,00 nebo Kč 110.000,00 za pět karnetů TIR ve kvótě. Za každý karnet TIR překračující kvótu pěti karnetů se záruka navyšuje o USD 280,00 nebo Kč 6.000,00. Maximální finanční záruka vyžadovaná Sdružením je USD 50.000,00 nebo Kč 1.100.000,00. Záruku je možno složit v hotovosti na účet Sdružení nebo ve formě bankovní záruky.
b)    vzor razítka, které bude používáno k označování karnetů TIR obsahující přesný název dopravce jak je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku nebo na koncesní listině, jeho sídlo nebo místo podnikání jak je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku nebo na koncesní listině, označení „CZ", IČO, unikátní identifikační číslo.
c)    podpisové vzory statutárních orgánů a osob oprávněných k odběru a vracení karnetů TIR, včetně pověření nebo plných mocí, na nichž jsou podpisy dopravce, popř. statutárních zástupců úředně ověřené;
d)    platná schvalovací osvědčení silničních vozidel určených k přepravě zboží pod celní závěrou (název držitele osvědčení musí souhlasit s názvem držitele karnetu).

 

Autor: Michaela Havelková
Aktualizováno: 24. 02. 2021

Související informace:

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se