SUB Illust

Brexit a celní problematika

Země: Velká Británie Štítky: Nákladní doprava Legislativa Ostatní celní problematika

Spojené království Velké Británie a Severního Irska opustilo na základě výsledků hlasování svých občanů po 47 letech Evropskou unii.

Zbývá však stále dojednat budoucí vztah u obou uskupení po skončení takzvaného přechodného období, kdy se dopady brexitu začnou projevovat naplno. Zásadní oblastí, které se brexit dotkne, je přeshraniční obchod, pohyb zboží a s ním spojené plnění celních formalit. Podnikatelská veřejnost by měla být připravena na dobu po skončení přechodného období, neboť právě tehdy, se bez ohledu na to, zda se vztah Velké Británie a Evropské Unie bude řídit dohodou (nejen) o volném obchodu či nikoliv, projdou pravidla pro pohyb zboží mezi územími Velké Británie a Evropskou unií zásadní proměnou. Na vstup britského zboží směřujícího do Evropské unie se začne vztahovat celní kodex Unie, vstup zboží mířícího z Evropské unie do Velké Británie se bude řídit pravidly autonomních britských celních předpisů.

Reálné dopady brexitu po skončení přechodného období

      Bez ohledu na to, zda se vyjednávacím týmům Evropské Unie a Velké Británie podaří dosáhnout shody vedoucí k uzavření obchodní dohody, je při modelování budoucích postupů pro přeshraniční pohyb zboží třeba vycházet z reálných možností, které případná, jakkoliv velkorysá obchodní dohoda může nabídnout, a vzít v úvahu další pravidla a legislativu, které budou v celé věci zásadně rozhodovat o celních formalitách pro zboží pohybující se mezi územím Unie a Velké Británie. Samotná obchodní dohoda totiž v zásadě může promlouvat do výše případných vzájemných cel a snížit jejich úroveň na nulu, odbourat veškeré celní kvóty na dovážené a vyvážené zboží, nastavit moderní pravidla pro původ zboží včetně ustanovení o kumulaci. Nikdy však taková obchodní dohoda nepovede k (úplnému) odstranění administrativních bariér v podobě povinných celních formalit, rezignace na provádění celního dohledu nebo úplného zrušení celních kontrol pro dovážené zboží. Takové vymoženosti může poskytnout jedině celní unie, kterou Velká Británie naopak opouští.
Lze tedy s jistou pravděpodobností, která hraničí s jistotou, predikovat, že Evropská Unie okamžikem, kterým uplyne přechodné období, začne vůči veškerému zboží, které bude na její území vstupovat z Velké Británie, uplatňovat pravidla stanovená v nařízení č. 952/2013, kterým se stanový celní kodex Unie a k němu příslušných doplňujících a prováděcích nařízení, kterými jsou nařízení č. 2015/2447, kterým se provádí celní kodex Unie, známé rovněž jako implementovaný akt a nařízení 2015/2446, kterým se doplňuje celní kodex Unie, známé také jako delegovaný akt. Na základě ustanovení těchto předpisů podléhá veškeré zboží, které vstupuje na celní území Unie od okamžiku vstupu celnímu dohledu, může podléhat celní kontrole a vztahují se na něj případné zákazy a omezení. Zboží, které není zbožím Unie, zůstává pod celním dohledem až do okamžiku změny jeho statusu nebo okamžiku, kdy toto zboží opustí celní území Unie. 
Obdobně jako vstupující zboží, zboží, které má opustit území Unie, podléhá povinnosti podání prohlášení před výstupem zboží, není-li této povinnosti na základě celních předpisů zproštěno. Lze rovněž předpokládat, že obdobná pravidla budou zavedena ze strany Velké Británie pro zboží vstupující na její celní území a její celní území opouštějící.
Samostatnou kapitolou pak bude přestup zboží přes irskou hranici, kde by měl být díky irskému protokolu ve výstupové dohodě zachován systém používaný v rámci přechodného období pro celé území Velké Británie s tou výjimkou, že v této podobě se bude vztahovat pouze na území Severního Irska. Reálně se tak celní hranice posune do Irského moře a případné celní formality, uplatňování celního dohledu a další opatření je nutné aplikovat zcela odlišně.

     Z výše uvedeného tak lze poměrně jednoduše vyčíst, že od 1. 1. 2021 se podnikatelé a subjekty dovážející a vyvážející zboží mezi Velkou Británií a Evropskou unií, nevyhnou administrativním krokům a celním formalitám, která až doposud nemuseli při obchodu s Velkou Británií řešit. V určité výhodě pak budou ty subjekty, které dosud vedle obchodů s Velkou Británií, směřovaly své obchody do zemí mimo Evropskou Unii a mají tudíž již zkušenost s uplatňováním celních procedur, plněním celních formalit, jsou u celních orgánů v Evropské Unii registrovány a mnohdy jde rovněž o držitele rozličných povolení pro celní zjednodušení a zvláštní celní režimy nebo dokonce osvědčení schváleného hospodářského subjektu AEO, díky kterým mohou využít celé řady dalších výhod. Na druhou stranu existuje velká skupina subjektů, které dosud obchodují pouze se zeměmi Evropské unie a jejich zkušenost s celními procedurami a celními předpisy obecně, je velmi malá, nebo žádná. Takové subjekty mohou být významněji ohroženy blížícími se povinnostmi v oblasti, která se jejich podnikání v zásadě nijak nedotýkala a která jim v podobě vedlejších nákladů, které budou muset vynaložit, přináší i nejistotu danou malou zkušeností s plněním formalit při obchodování se zeměmi mimo Evropskou unii.  

Plnění celních formalit, celní dohled, předložení zboží

      Jak už tedy bylo uvedeno, přesto že jak Velká Británie, tak Evropská unie mají zájem na uzavření obchodní dohody, která by měla odbourat cla a kvóty, největším strašákem pro většinu obchodujících společností je znovuzavedení nákladných a časově náročných celních formalit ve spojení s kontrolami zboží při překračování hranic. Země, které budou čelit největšímu náporu zboží na vnější hranici, především tedy Francie, Holandsko a Belgie tak připravily a představily celou řadu automatizovaných opatření, která by ve svém důsledku měla vést k rychlému a efektivnímu překročení celní hranice a přepravení zboží přes kanál bez zbytečného zdržení. Pro zdárný průběh těchto operací, bude však nutné, aby zboží, které se blíží k vnější hranici, již splnilo některé formality, které pro vstup nebo výstup zboží stanoví celní předpisy.
V důsledku jde především o splnění povinnosti podání vstupního souhrnného celního prohlášení pro zboží vstupující na celní území Unie v případech dovozu zboží a prohlášení před výstupem zboží pro vyvážené zboží. To vše v kontextu druhu přepravy případně ještě dále doplněné o tranzitní celní prohlášení, které není povinně vyžadováno, nicméně s ohledem na procedury nastavené na vnější hranici, umožní tranzitní celní prohlášení vyhnout se zdržení při překračování hranic.

      Výše uvedené vstupní formality vždy plní osoba, která zboží na území Unie dopravila, tedy dovozce nebo příjemce nebo jiná osoba, jejímž jménem nebo na jejíž účet dopravce jedná, nebo každá osoba, která je schopna zboží předložit nebo zajistit jeho předložení celnímu úřadu vstupu. Vstupní souhrnné prohlášení je nutné vždy podávat u celního úřadu v místě prvního vstupu a vždy ve stanovené lhůtě ještě před tím, než zboží vstoupí na celní území Unie. Od okamžiku vstupu pak zboží podléhá celnímu dohledu a může podléhat celní kontrole, jsou-li pro toto zboží použitelné, vztahují se na něj zákazy a omezení odůvodněné mimo jiné veřejnou bezpečností, ochrannou zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, ochrannou životního prostředí, národních kulturních statků, průmyslového a obchodního vlastnictví, včetně kontrol prekurzorů omamných látek. Prakticky pak lze výše uvedené chápat v tom smyslu, že dovozce bude mít v případě dovozu zboží z Velké Británie odpovědnost za podání vstupního souhrnného prohlášení, přičemž tato formalita může být splněna i prostřednictvím dopravce, nebo jiné pověřené osoby. Vstupní souhrnné celní prohlášení se vždy podává pouze elektronicky a zboží, pro které nebude podáno, nebude na území Unie vpuštěno.
V zásadě tak nemusí být vstupní souhrnné prohlášení podáváno přímo dovozcem, tuto povinnost za něho může splnit i jiná osoba, kterou může být dopravce případně i další osoba, která je podáním vstupního souhrnného prohlášení pověřena, například smluvně. Vstupní souhrnné prohlášení musí být vždy podáno ve stanovené lhůtě před vstupem zboží na území Unie, přičemž uvedené lhůty se liší podle druhu dopravy, kterým je zboží dopravováno. Vstupuje-li zboží na celní území Unie po silnici, v případě Velké Británie prostřednictvím Eurotunelu, je vstupní souhrnné celní prohlášení nutno podat nejpozději jednu hodinu před příchodem zboží do místa, pro nějž je místně příslušný celní úřad prvního vstupu. Pokud je zboží dopravováno po železnici, v případě Velké Británie opět Eurotunel, podává se vstupní souhrnné prohlášení nejpozději dvě hodiny  před příchodem zboží do místa, pro nějž je příslušný celní úřad prvního vstupu. Dlužno dodat, že ačkoli silniční doprava je přes Eurotunel realizována prostřednictvím železnice, je ve smyslu celních předpisů i v takovém případě považována za silniční. V případě letecké dopravy a letů kratších než čtyři hodiny, musí být vstupní souhrnné celní prohlášení podáno nejpozději v okamžiku skutečného odletu letadla. Pro námořní dopravu z přístavů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, britských Normanských ostrovů a ostrova Man, musí být vstupní souhrnného prohlášení podáno nejpozději dvě hodiny před vplutím plavidla do prvního přístavu na celním území Unie. I v tomto případě, pokud je zboží přepravováno kamiony prostřednictvím trajektů přes britský kanál, považuje se uvedená doprava pro potřeby podání vstupního souhrnného prohlášení za silniční.

      Klíčové a zásadní pro potřeby vstupního souhrnného prohlášení a také pro zjednodušení odbavení na vnější hranici Unie, je přistoupení velké Británie k Úmluvě o společném tranzitu. Prostou skutečností, že Velká Británie bude po uplynutí přechodného období smluvní stranou Úmluvy o společném tranzitu je zabezpečeno, že samotná formalita podání vstupního souhrnného prohlášení může být splněna již v rámci propuštění zboží do režimu tranzit, na kterémkoliv celním úřadě odeslání kdekoli ve Velké Británii. Formalita podání vstupního souhrnného prohlášení tak nemusí být plněna samostatně na „kritickém místě nové hranice“ resp. ve stanovené lhůtě před příchodem zboží, ale pokud bude zboží propuštěno do režimu tranzitu, je tím splněna právě i tato formalita. Tato tranzitní operace pak navíc pokrývá celou přepravu zboží z jakéhokoli celního úřadu odeslání ve Velké Británii až na jakýkoli celní úřad určení v rámci Evropské Unie, tedy i v České republice.

       Další nezbytnou formalitou, kterou musí zboží vstupující na celní území Unie vždy bezpodmínečně splnit, je jeho předložení na určeném celním úřadě nebo jiném určeném nebo schváleném místě, a to neprodleně po jeho vstupu. na celní území Unie. Touto povinností je vázána osoba, která zboží na celní území přepravila; osoba, jejímž jménem nebo na jejíž účet jedná osoba, která zboží na území Unie přepravila nebo osoba, která převzala odpovědnost za přepravu zboží poté, co zboží vstoupilo na celní území Unie. Zboží předložené celnímu úřadu nesmí být bez souhlasu přemístěno z místa, kde bylo předloženo. Předložením se pak rozumí oznámení této skutečnosti celním orgánům. Tato formalita nemusí být samostatně plněna v případech, kdy zboží dopravené na území Unie již bylo v okamžiku vstupu propuštěno do režimu tranzitu. Opět je tedy zřejmá zcela zásadní a klíčová role přistoupení Velké Británie k Úmluvě o společném tranzitu, kdy na „kritickém místě nové hranice“ (Calais, Dunkerqe, Rotterdam …) není prováděna tato formalita samostatně, neboť je již předmětem zahájeného tranzitu a k plnění uvedené formality tak de facto dojde až na celním úřadě určení, tedy například v České republice.

Vývoz a zpětný vývoz zboží do Velké Británie

      Stejně jako zboží směřující z Velké Británie do Evropské Unie, tak i zboží proudící v opačném směru, je předmětem plnění celních formalit. Tou nejzákladnější, která musí být splněna v každém případě, je podání výstupního celního prohlášení, resp. celního prohlášení před výstupem zboží, které se příslušnému celnímu úřadu podává ve stanovené lhůtě před tím, než zboží opustí celní území Unie. Prohlášení před výstupem zboží musí mít formu buď celního prohlášení v případě, že se jedná o zboží propuštěné do režimu, pro které se celní prohlášení vyžaduje (vývoz, pasivní zušlechťovací styk a tranzit), prohlášení o zpětném vývozu nebo výstupního celního prohlášení. Výstupní celní prohlášení pak není nutné podávat pro listovní a poštovní zásilky, zboží v zavazadlech cestujících, zboží neobchodní povahy a obchodní zboží jehož hodnota nepřesahuje 1000 € nebo hmotnost nepřesahuje 1000 kg. Uvedenou formalitu opět, stejně jako formality spojené se vstupem zboží, není nutné plnit na „kritickém místě nové hranice“ na celním úřadě kde zboží opouští Unii, ale ve většině případů, ji lze splnit již propuštěním zboží do celního režimu vývozním celním prohlášením, prohlášením o zpětném vývozu nebo propuštěním zboží do tranzitního režimu na celním úřadě odeslání, kdekoliv Evropské Unii, resp. v České republice.
Jedinou výjimkou je výstup zboží, pro které se podání výstupního celního prohlášení nepožaduje, neboť v těchto případech se podání výstupního celního prohlášení uskuteční ústním podáním v místě překročení vnější hranice, resp. jde o podání učiněné jiným úkonem považovaným za celní prohlášení, a to v případě zboží v poštovních zásilkách s hodnotou nepřesahujících 1000 €.

Opatření na vstupních/výstupních místech do EU/z EU

Za účelem zachování propustnosti na nově vzniklých hranicích mezi EU a Velkou Británií a co nejméně komplikovaného průjezdu na jejích kritických místech (Eurotunel a přístavy ve Francii, Nizozemí, Belgii, a Velké Británii), zavádějí místní orgány státní správy zvláštní opatření spočívající zejména v zadávání informací do příslušných IT systémů, příp. úprava pohybu vozidel v přístavech. Tyto informace jsou důležité zejména pro dopravce.

Francie již v loňském roce, kdy hrozil odchod Velké Británie bez výstupové dohody, připravila inteligentní řešení pro vnější hranici, tzv. „smart border IT system“ pro Eurotunel a některé vybrané přístavy. Ten spočívá zejména v propojení čísla – vyjádřeného též čárovým kódem – příslušné celní formality s registrační značkou dopravního prostředku, který zboží přepravuje. Dále budou oba údaje adekvátně vyhodnoceny kamerovým systémem a v konečné fázi propojeny se systémem regulace dopravy – výsledkem bude signál umožňující volný průjezd, upozorňující na nutnost provedení dalšího řízení, kontrolu zboží na k tomu určených místech, příp. další opatření. Tento systém bude též fungovat na principu tzv. logistické obálky, kompatibilní s mobilním zařízením a umožňující vytvořit jeden čárový kód pro více celních prohlášení k různým zásilkám naloženým na jednom dopravním prostředku.

Podobná řešení připravují ve spolupráci s provozovateli tamních klíčových přístavů či s rejdaři také belgické a nizozemské orgány. Například v nizozemských přístavech je požadována registrace do jejich systému Portbase. Tato služba je však zpoplatněna.

Opatření ve Velké Británii

Velká Británie zavádí od 1. 1. 2021 celní formality ve dvou fázích. Do 30. 6. 2021 bude zrušena povinnost podávat vstupní souhrnné prohlášení při vstupu zboží z EU do UK a rovněž do 30.6.2021 bude pro zboží, které nebude označeno jako rizikové (což je např. zboží zatížené spotřební daní nebo zboží podléhající různým zákazům a omezením z bezpečnostních důvodů), dovážené zaregistrovanými subjekty (tzn. mající britské EORI a identifikační číslo k DPH), zavedeno paušální (globální) povolení propustit ho do volného oběhu (dovozního režimu) zápisem do záznamů takových subjektů. Doplňkové celní prohlášení formální povahy, zahrnující též platbu cel a daní za veškeré předchozí dovozy, bude možné tamním celním orgánům podat ve lhůtě 6 měsíců ode dne zápisu do záznamů.  
U rizikového, tj. kontrolovaného zboží bude povinností podat formální celní prohlášení (tranzitní a dovozní) standardně, tj. bezprostředně v souvislosti s přepravou / dovozem / předložením zboží, včetně použití případně zvlášť povolených zjednodušených postupů, hned od 1. 1. 2021 (nikoliv až od 1. 7. 2021)

Jelikož se jedná zpravidla o zboží, podléhající určitým (tamním) zákazům a omezením, bude třeba současně a v některých případech i předem předložit (případně odkázat na) příslušné povolení, licenci, osvědčení, certifikát či doklad. 
U některého budou opatření upravována (zpřísňována) ještě k 1. 4. 2021, a to u všech produktů živočišného původu, jako jsou např. maso, krmiva pro zvířata, med, mléko nebo vaječné výrob​ky, a u všech regulovaných rostlin a rostlinných produktů.

Pro vývozní formality, a to v podobě, v jaké jsou ve Velké Británii uplatňovány již nyní vůči třetím zemím nebudou ve Velké Británii zavedena žádná zásadní usnadnění a odklady obdobně jako u dovozních formalit.

Vývozní celní prohlášení, tranzitní celní prohlášení, resp. výstupní celní prohlášení bude třeba podávat standardně, tj. bezprostředně v souvislosti s přepravou/vývozem/předložením zboží, včetně použití případně zvlášť povolených zjednodušených postupů, hned od 1. 1. 2021.

S ohledem na vyžadování úplných formalit ze strany EU budou již na UK straně zavedeny dokonce ještě další povinnosti primárně pro dopravce, mající za cíl omezit či vyloučit dopravní komplikace na výstupu z UK, jmenovitě v hrabství Kent při plánovaném použití Eurotunelu či přístavu v Doveru. Zejména je třeba předem získat elektronický tzv. Kent Access Permit, implicitně zahrnující ověření, zda je vozidlo způsobilé překročit hranici do EU, tj. zda splnilo či splní EU vstupní/dovozní/tranzitní formality. Týkají se např. i prázdných kamionů, pro které se samotné celní formality nijak explicitně (elektronicky či písemně) neplní.

Příklady

Vývoz pětiosého obráběcího centra z ČR do Velké Británie přes nizozemský přístav

Vzhledem k povaze zboží (zboží dvojího užití) je nutné nejprve požádat Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu o vývozní licenci, resp. v případě vývozu do Velké Británie provést registraci k využívání všeobecného vývozního povolení EU001.

První možností je využít společného tranzitního režimu a po propuštění zboží na celním úřadě do režimu vývoz vystavit tranzitní celní prohlášení s celním úřadem odeslání v ČR a celním úřadem přijetí ve Velké Británii. V případě výstupu z EU přes nizozemský přístav Rotterdam je nutné v jejich systému Portbase nejprve vytvořit registraci a pak následně zadat vždy pro každou novou zásilku Oznámení vývozní dokumentace, ve kterém se vyplní číslo tranzitního celního prohlášení (MRN), identifikace nákladu (např. číslo kontejneru) a rezervační číslo poskytnuté provozovatelem trajektu, příp. váha zboží a kontaktní údaje. Zároveň je nutné zanést údaje do britského systému GVMS. Dopravní společnosti musí použít GVMS k propojení všech čísel tranzitních dokladů do jednoho záznamu (GMR) pro každý pohyb nákladu. GVMS mohou použít dvěma způsoby, buď přímým spojením z jejich vlastního systému do GVMS (přes vlastní software), nebo přes online službu na GOV.UK - k tomu je nutné uživatelské jméno a heslo pro Government Gateway. Následuje nalodění na trajekt a vylodění v britském přístavu, kde ze vstupního celního úřadu pokračuje tranzit na celní úřad určení. Tento postup je vhodný zejména po 1.7.2021, kdy skončí zproštění podávání vstupního souhrnného prohlášení a standartního celního prohlášení u nerizikového zboží. Do 30. 6. 2021 se jeví jako vhodnější využívat při vývozu zboží do Velké Británie běžný režim vývozu, tzn. podání vývozního celního prohlášení na celním úřadě v ČR a výstupního souhrnného prohlášení na výstupu z EU, právě vzhledem k absenci dovozních formalit na britské straně u nerizikového zboží. Velká Británie deklaruje, že pro případné namátkové kontroly při vstupu nebo následné přepravě bude dostačovat, aby měl řidič k dispozici číslo EORI britského dovozce. 

Dovoz chlazených ryb z Velké Británie do ČR přes Eurotunel

Vzhledem k povaze zboží je nutné nejprve získat od britských orgánů Osvědčení o úlovku a zdravotní certifikát. I v případě dovozu je opět nejvhodnější využít (a to hned od 1.1.2021) společný tranzitní režim. Na celním úřadě odeslání ve Velké Británii je zásilka propuštěna do režimu tranzit a na tranzitním doprovodném dokladu, který je potřeba mít v tištěné podobě, je čárkový kód čísla MRN. Dále je nutné mít speciální povolení pro vjezd do hrabství Kent. V rámci příjezdu k přepravním vlakům při vjezdu do Eurotunelu je naskenována registrační značka vozidla spolu s číslem MRN a jsou spojeny v jeden datový celek. V průběhu cesty Eurotunelem je na informačních tabulích ve vlaku zobrazena informace o nutnosti podrobit se příslušným kontrolám na hraničním kontrolním místě na vstupu do EU (v návaznosti na druh přepravované zásilky – chlazené ryby). Na tabuli je indikováno následovat po výjezdu z vlaku oranžový pruh. Z britského tranzitního informačního systému (NCTS) jsou příslušná data odeslána do francouzského tranzitního systému (NCTS-DeltaT). Na francouzské straně při výjezdu z Eurotunelu je nutné nejprve následovat oranžové značení až na pohraniční veterinární stanici (SIVEP), kde proběhnou příslušné kontroly dokladů a zboží, a kde je následně vystaven Společný zdravotní vstupní doklad pro živočišné produkty (CHED-P). Informace o proběhlých veterinárních kontrolách jsou předány místnímu celnímu úřadu, který uvolní zásilku pro další přepravu v rámci společného tranzitního režimu až na celní úřad určení v ČR. Zde je tranzit ukončen a zásilka navržena k propuštění do volného oběhu. Až po předložení řádně potvrzeného CHED-P z pohraniční veterinární stanice a Osvědčení o úlovku je zásilka propuštěna do volného oběhu.

Závěrem

      V souvislosti s brexitem tak na obchodníky stále čekají významné výzvy a z pohledu obchodu nelze celý proces vystoupení Velké Británie z evropské Unie rozhodně považovat za dokončený. Naopak nejzásadnějším okamžikem z pohledu obchodu a přeshraniční přepravy zboží z a do Velké Británie bude ukončení přechodného období k 31.12.2020. Klíčové záležitosti jsou nyní v rukou vyjednávacích týmů Evropské komise a Velké Británie, od jimiž dosažené dohody se bude odvíjet zejména to, nakolik se nákladově navýší obchodní výměna mezi Velkou Británií a Evropskou unií. V každém případě se obchodníci na obou stranách kanálu musí připravit na fakt, že se jejich vzájemné obchodování zkomplikuje a obchodní výměna bude zatížena některými nutnými administrativními procedurami, které ve výsledku prodlouží dodací časy zásilek a zvednou náklady spojené s jejich dodáním.  Pokud mezi Velkou Británií a Evropskou Unií dojde k uzavření obchodní dohody, tak když už nic jiného, umožní obchodování bez zatížení zboží cly a kvótami. Nakolik budoucí dohoda umožní i další zjednodušení pravidel v celní oblasti, spojených především s přeshraniční přepravou zboží, je nyní předčasné předpovídat. Lze tedy jen doufat a věřit vyjednávacímu týmu kolem Michela Barniera, že dojednaná dohoda bude co nejvíce velkorysá a obchod mezi zeměmi Evropské unie a Velkou Británií bude zasažen v co nejmenší možné míře. Tak jako tak daň za nově nabitou autonomii Velké Británie zaplatí vedle britských občanů i obchodníci na evropském kontinentu. Jde však o rozhodnutí britských voličů a britské vlády a jako takové je třeba jej respektovat. Zda se jednalo o rozhodnutí správné ukáže až budoucnost.

Autor: Michaela Havelková, vedoucí celního odboru
Aktualizováno: 09. 12. 2020

Související informace:

Červen 2024

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
3 4 5 6 7 8
11 12 14 15
18 19 20
26 27 28

Události v červnu 2024

Více >

Nejčtenější články za posledních 30 dní:

© 2024 Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. Nad Sokolovnou 117/1, 14700 Praha 4, E-mail: sdruzeni@cesmad-bohemia.cz
Tyto webové stránky podléhají licenci Creative Commons, využíváme Webarchiv | Cookies a GDPR

Webdesign: PeckaDesign

Uživatelská sekce

E-shop Přihlásit se